BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZDROWIE

Forum Polsko-Czeskie

430.000 zł
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-CZESKĄ
Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć takich elementów jak: wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, zagadnienia dotyczące zbliżającej się prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 430.000 zł.
Wysokość wsparcia: 20.000 – 80.000 zł, maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% (dopuszczalny wkład osobowy lub rzeczowy).
Czas trwania projektu: 1.07 – 31.12.2020.
Partner projektu: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Organizacje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Spółdzielnie socjalne.
6. Szkoły wyższe.
7. Instytuty badawcze.
8. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy polsko-czeskiej realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim.
Projekty powinny odnosić się do jednego lub większej liczby następujących priorytetów:
1. Dziedzictwo buduje przyszłość – wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej – doświadczenia Polski i Czech w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych oraz w nawiązaniu do 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (luty 2021).
2. Polsko-czeska współpraca młodzieży w obliczu bieżących wyzwań (np. związanych ze światową pandemią COVID-19) – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
3. Lokalne rozwiązania na globalne problemy i kryzysy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
4. Wzmocnienie współpracy instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z pandemią COVID-19.
5. Wyzwania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w czasie i po epidemii COVID-19 – analiza doświadczeń i osiągnięć oraz promocja dobrych praktyk.
W sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.
Ze środków programu nie można finansować inicjatyw polegających tylko i wyłącznie na:
– wyjazdach wakacyjnych i turystycznych;
– refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
– wypłacie stypendiów.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Pełna nazwa programu: “Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa”.
Cel: rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa – wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane
wyzwania.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach naboru.
Wniosek należy opracować w języku polskim.
Projekt może być realizowany zarówno na terenie Polski jak i za granicą.
Termin składania wniosków:  
5 czerwca 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko–czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020
Kontakt:  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23 , 00-580 Warszawa
INFOLINIA MSZ: 222 500 116
dotacjengo@msz.gov.pl

Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-CZESKĄ
Wysokość wsparcia 20.000 - 80.000 zł, maks. 80%.
Budżet programu 430.000 zł
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}