NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Sport dla Wszystkich: upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

24.000.000 zł.
dotacje na popularyzację sportu
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie związane z realizacją zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 24.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – maks. 70-80%.
Wkład własny: – min. 20-30%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (pkt. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
– zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
– tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
– wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
– promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
– promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
– przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
– promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
– niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
Priorytety:
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
– promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
– integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.
Koszty pośrednie mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich.
Koszty bezpośrednie przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10 % kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia 2019 (nabór dotyczy zadania: Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”)
P
rzewidywany termin składania wniosków:
13
grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2518,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
ds@msport.gov.pl
T: (22) 2443 103

Ważne dotacje na popularyzację sportu
Wysokość wsparcia - maks. 70-80%.
Budżet programu 24.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja