SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

ASOS 2014-2020

38.000.000 zł.
dotacje na aktywizację seniorów
Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 38.000.000 zł.
Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%,
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-
i międzypokoleniową – 25%,
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%,
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%.
Wysokość wsparcia: 20.000 – 200.000 zł, maks. 90%.
Wkład własny: min. 10% (możliwy finansowy lub osobowy).
Czas trwania projektu: 1.03-31.12 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Oddziały terenowe organizacji posiadające osobowość prawną mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Tworzenie oferty aktywności społecznej uwzględniającej potencjał osób powyżej 60 lat.
Priorytet I:
– tworzenie ofert odpowiadających potrzebom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
– przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy wobec osób starszych,
– promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania własnej aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji ze względu na ograniczony dostęp do infrastruktury pozwalający na aktywność, np. miejsce zamieszkania, sytuację materialną, niepełnosprawność itp.,
– tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
– rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej, w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych.
Priorytet II:
Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości.
Szczególnie istotne są:
– rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
– działania wolontarystyczne osób młodych na rzecz osamotnionych osób starszych, np. usługi świadczone na rzecz osób o ograniczonej samodzielności.
Priorytet III:
Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w sferze polityki, np. upowszechnienia działań wolontarystycznych w działaniach lokalnych.
Priorytet IV:
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji („usługi zewnętrzne”):
– szkolenie wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym),
– wspieranie różnych form samopomocy,
– wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług,
– rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych,
– rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osób starszych o ograniczonej samodzielności, w tym rozwój usług usprawniających, umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności.
We wniosku warto uwzględnić działania eliminujące ograniczenia wynikające z barier funkcjonalnych osób starszych.
Działania informacyjno-promocyjne mogą mieć jedynie charakter działań podsumowujących.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną.
Cel główny jest będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
– zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
– tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;
– rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
– zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.
W programie przewidziano 4 priorytety:
Priorytet I. Edukacja osób starszych.
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych.
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)
Beneficjentami ostatecznymi działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej. Udział młodszych beneficjentów ostatecznych jest dopuszczalny w ramach Priorytetu II i IV i wynosi maksymalnie 50% ogólnej liczby osób objętych działaniami. Odbiorcami usług społecznych świadczonych w ramach projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60+.
Koszty administracyjne – do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji.
Za wkład własny w ramach programu uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy (niefinansowy).
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
W ramach osobowości prawnej centralnej organizacji oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 3 oferty.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
20 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-asos2019
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
ASOS@mrpips.gov.pl
T: (22) 661 18 76, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 


Ważne dotacje na aktywizację seniorów
Wysokość wsparcia 20.000 – 200.000 zł, maks. 90%.
Budżet programu 38.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja