PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

2.600.000 zł.
dotacje na rozwój turystyki
W ramach programu można uzyskać dotacje na działania związane z renowacją i wytyczaniem szlaków turystycznych, tworzeniem i rozwojem terytorialnych marek turystycznych oraz działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 75%.
Minimalna wartość projektu:
– priorytet 1: 80.000 zł,
– priorytety 2 i 3: 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% wkładu finansowego.
Czas trwania projektu: 01.03-31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
– wydatki inwestycyjne,
– zakup gruntów,
– działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach naboru.
Rozpatrzenie wniosków następuje nie później niż do końca lutego roku, w którym składano wnioski.
Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy wnioskodawcy i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% całkowitego kosztu zadania.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
20 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
ul. Senatorska 12, Warszawa
T: (22) 244 3194

Ważne dotacje na rozwój turystyki
Wysokość wsparcia maks. 75%. Minimalna wartość projektu: - priorytet 1: 80.000 zł, - priorytety 2 i 3: 50.000 zł.
Budżet programu 2.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja