KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Realizacja Filmów i Sporządzanie Notacji Filmowych

500.000 zł.
dotacje na filmy o treści patriotycznej
W ramach programu można m.in. uzyskać dofinansowanie filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Budżet programu wynosi 500.000 złotych. Filmy i notacje stanowiące przedmiot wniosku powinny być wyprodukowane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31 grudnia roku, w którym złożono wniosek.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.
Opis  
Organizatorem programu jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Film i notacje winny być wyprodukowane w technice cyfrowej i w polskiej wersji językowej.
Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu wyżej wymienionych zadań.
W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
28 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa konkursu
Kontakt:  
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Gabinet Szefa Urzędu, Wydział do Spraw Dotacji
ul. Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa
T: (22) 661 87 04 , (22) 661 89 93
dotacje@kombatanci.gov.pl

 


Ważne dotacje na filmy o treści patriotycznej
Wysokość wsparcia do 100%.
Budżet programu 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja