EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport akademicki

6.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE SPORTU AKADEMICKIEGO
Celem programu jest dofinansowanie różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej  w środowisku akademickim (związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).  Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Różnorodne formy aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.
Priorytetowo traktowane są zadania ukierunkowane na:
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
– wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
– tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1. Zwiększenie aktywności fizycznej studentów.
2. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów.
3. Kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego.
4. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.
W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie studenci.
Realizowane projekty muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MS.
Koszty obsługi zadania nie mogą przekraczać 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
14 grudnia
2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2701,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-Akademicki.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu
Departament Sportu dla Wszystkich
T: 22 24 47 323

 


Ważne DOFINANSOWANIE SPORTU AKADEMICKIEGO
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}