EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Sport akademicki

6.000.000 zł.
dofinansowanie rozwoju sportu uczelnianego
Celem programu jest dofinansowanie różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80%.
Wkład własny: min. 20%.
Czas trwania projektu: 01.01-31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej  w środowisku akademickim (związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).  Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Różnorodne formy aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.
Priorytetowo traktowane są zadania ukierunkowane na:
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
– wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
– tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1) zwiększenie aktywności fizycznej studentów;
2) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;
3) kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;
4) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.
W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie studenci.
Realizowane projekty muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT.
Koszty obsługi zadania nie mogą przekraczać 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
22 listopada
2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2418,Program-Sport-Akademicki-w-2019-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
T: 22 24 47 323

 


Ważne dofinansowanie rozwoju sportu uczelnianego
Wysokość wsparcia maks. 80%.
Budżet programu 6.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja