NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, ZDROWIE

Onkogranty III: Poprawa sytuacji pacjenta

JAKOŚĆ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE
Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych, oryginalnych projektów, których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Wnioski mogą składać osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach oraz instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych organizatorów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 3.000 – 12.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1-6 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach oraz instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl ), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce.
Niniejsza edycja konkursu obejmuje projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej.
Najlepsze projekty zostaną wyłonione w 3 kategoriach:
1. Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia.
2. Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie diagnostyki, leczenia i po zakończeniu terapii.
3. Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego?
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem.
Cel: wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.
Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.
W ramach konkursu nie można zgłaszać projektów:
– już rozpoczętych lub finansowanych z innych źródeł,
– związanych z konkretnymi produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi,
– zakładających sprzedaż wyników,
– o charakterze badań klinicznych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2020.
Termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/onkogranty-iii-poprawa-sytuacji-pacjenta?fbclid=IwAR2pbZPrIiF4OtkziQluCsSJa8TgnG4twil9s-AZEXBZ5bGRjbaW4AXnaDI
Kontakt:  
onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

Ważne JAKOŚĆ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE
Wysokość wsparcia 3.000 – 12.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • ZOZ
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}