POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

3.000.000 zł.
dotacje na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jego celem jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru. Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego z 4 priorytetów programu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 100.000 zł, maks. 80%.
Wkład własny: min. 20% (nie jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego do projektu).
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Priorytet I. Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Priorytet III. Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Priorytet IV. Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wnioskodawca może złożyć jeden projekt. Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego z 4 ww. priorytetów.
Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego (UW). Po wstępnej ocenie przez UW 10 najlepszych wniosków z danego województwa jest przesyłanych do MRPiPS., które wybiera projekty do dofinansowania.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinach
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 , 00-513 Warszawa
T: (22) 661 12 77
przeciwprzemocy@mrpips.gov.pl

 


Ważne dotacje na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wysokość wsparcia 10.000 – 100.000 zł, maks. 80%.
Budżet programu 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja