20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie pomocy społecznej. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
5.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
do 90%,
moduł I: 50.000 – 150.000 zł;
moduł II: 50.000 – 200.000 zł;
moduł III: 50.000 – 250.000 zł.
Wkład własny:
min. 10% (dopuszczalny jest wkład osobowy oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych – w przypadku innych źródeł publicznych muszą to być środki przyznane na realizację tego zadania i nie mogą to być środki stanowiące dotacje na realizację innych zadań zleconych lub realizację projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych). Wyceniony wkład osobowy nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wkładu własnego. W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
Czas trwania projektu:
19 sierpnia – 31 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczyć usługi dla osób bezdomnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?
MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
1. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością wsparcie w obszarze integracji lub reintegracji społecznej i zawodowej, w tym zapewniających dostęp do usług w zakresie pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, a także doradztwa finansowego.
2. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności.
3. Prowadzenie zajęć informacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych w zakresie profilaktyki uniwersalnej, mających na celu przeciwdziałanie bezdomności.
4. Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjnych i akcji edukacyjnych w obszarze profilaktyki bezdomności.
MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
Cel: prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
1. Prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.
2. Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.
3. Działania pomocowe ukierunkowane na młodzież i młodych dorosłych doświadczających bezdomności zmagającymi się m.in. z problemem uzależnienia, zaburzeniami zdrowia psychicznego, chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, brakiem akceptacji osób LGBT+, a także mających trudności z usamodzielnieniem i funkcjonowaniem w społeczeństwie wynikających z opuszczenia pieczy zastępczej, placówki socjalistycznej lub resocjalizacyjnej, jak również problemem zaburzonych relacji/więzi w środowisku rodzinnym/wychowawczym itd.
4. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii uzależnień dla osób bezdomnych.
5. Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE
Cel: wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.
W ramach Modułu III promowane i preferowane są następujące działania:
1) świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach treningowych, wspomaganych lub w innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez:
a) objęcie wsparciem pozainstytucjonalnym osób opuszczających placówki udzielające tymczasowego schronienia
lub
b) tworzenie i realizację usług opartych na modelu „najpierw mieszkanie” dla osób doświadczających bezdomności chronicznej.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
Koszty obsługi zadania publicznego nie mogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach naboru.
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania).
W roku 2024 wsparcie uzyska około 40 podmiotów.
Termin składania wniosków: 
12 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MRPiPS
Kontakt:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
T: 538 117 305 (pn. – pt.: 09:00-15:00)

Temat: POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
Wysokość wsparcia: do 90%, moduł I: 50.000 - 150.000 zł; moduł II: 50.000 - 200.000 zł; moduł III: 50.000 - 250.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 5.500.000 zł. 
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze