BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym

1.500.000 zł.
POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
Program oferuje wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Wysokość dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 90%, 50.000 – 300.000 zł.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: 1.08 – 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe,
których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
1) wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;
2) wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności;
3) prowadzenie zajęć, warsztatów mających na celu pomoc w znalezieniu pracy;
4) inicjowanie działań profilaktycznych oraz interwencyjnych we współpracy z PKP oraz przedstawicielami służb publicznych (np. Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej);
5) realizowanie nowatorskich form pomocy np. poprzez wsparcie i rozwój instytucji wolontariatu, czy prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.
MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
1) udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających schronienia;
2) udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz prowadzenie terapii uzależnień;
3) wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności i pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i zawodowych;
4) wspieranie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezdomnych w celu wyprowadzenia z bezdomności oraz usamodzielnienia ekonomicznego, w tym prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy;
5) prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem systemu wsparcia instytucjonalnego (np. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy), jak również z udziałem podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej (Centra i Kluby Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne);
6) organizowanie lokalnych programów rynku pracy z udziałem osób bezdomnych (uwzględniając staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne).
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni).
Podejmując się realizacji organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie następujące działania:
1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych;
2) adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych;
3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Działania realizowane w tym zakresie będą stanowiły dobre praktyki dla innych podmiotów zajmujących się pracą z osobami zmagającymi się z problemem bezdomności.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
Koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
3 lipca 2020 (moduł III “Infrastruktura”)
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja na temat programu
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
T: (22) 661-12-56, (22) 661-12-77

Ważne POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
Wysokość wsparcia do 90%, 50.000 - 300.000 zł. 
Budżet programu 1.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}