INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Program MKiDN – Infrastruktura domów kultury

7.317.000 zł.
DOTACJE DLA DOMÓW KULTURY
Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Wnioski o dofinansowanie mogą składać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST), biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki a także jednostki samorządu terytorialnego (JST)  – wyłącznie jako organy prowadzące dla wymienionych wcześniej podmiotów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 7.317.000 zł.
Wysokość wsparcia: 50-80% (w uzasadnionych przypadkach 100%), 20.000 zł – 1.000.000 zł.
Wkład własny: 20-50% (w uzasadnionych przypadkach 0%).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST).
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST)  – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w poprzednich punktach.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
2. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.
Zadania muszą być:
– zgodne z planem rozwoju danego podmiotu,
– przyczyniać się do zwiększenia jego potencjału edukacyjno-animacyjnego i poprawy stanu infrastruktury kultury,
– zwiększać dostęp do oferty kulturalnej i podnosić jej atrakcyjność,
– przyczyniać się do wdrażania nowoczesnych technologii,
– wzmacniać działalność o charakterze ponadregionalnym.
Program dopuszcza również finansowanie zadań interwencyjnych (np. związanych z koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji, likwidacją skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.
Efektem procesu modernizacji infrastruktury ma być:
– wprowadzenie wysokich standardów działalności,
– stworzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych,
– dążenie do zwiększenia roli w przestrzeni publicznej i w pobudzaniu aktywności obywatelskiej.
Wniosek wypełnia się w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maks. jeden wniosek (do limitu wliczane są wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w latach 2018 oraz 2019).
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury2
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Pasznik – T: 22 21 00 130, apasznik@nck.pl
Marta Tarka – T: 22 20 98 099,  mtarka@nck.pl

Ważne DOTACJE DLA DOMÓW KULTURY
Wysokość wsparcia 50-80% (w uzasadnionych przypadkach 100%), 20.000 zł – 1.000.000 zł
Budżet programu 7.317.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}