BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

350.000.000 zł.
dofinansowanie spłaty części kredytu technologicznego
Program ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu. Dofinansowania udziela się na inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 350.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 75% (50% na usługi doradcze), do 6.000.000 zł.
Wkład własny: min. 25%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowania udziela się na inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
Projekty inwestycyjne muszą być ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowego lub zasadniczo zmienionego produktu (towaru, usługi, procesu), który ma wyróżniać się nieznanymi dotychczas cechami. Osiągnięcie wspomnianego rezultatu musi opierać się na samodzielnym wdrożeniu przez przedsiębiorcę nowej technologii.
Opis:  
Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Cel: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.
Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (maks. 10 proc. kosztów kwalifikowanych projektu),
– zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
– zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
– pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
– wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Procedura wnioskowania o premię technologiczną:
1. MŚP składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2. Po przyznaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej MŚP składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie MŚP zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z MŚP umowę dofinansowania projektu.
5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019
10 kwietnia 2019
26 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/aktualnosci/single/piaty-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-trwa-zachecamy-do-aplikowania-o-wsparcie-2411/
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/kontakt/
fkt@bgk.pl

 


Ważne dofinansowanie spłaty części kredytu technologicznego
Wysokość wsparcia maks. 75% (50% na usługi doradcze), do 6.000.000 zł.
Budżet programu 350.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka