BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

350.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Program ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu. Dofinansowania udziela się na inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 350.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 70% (maks. 50% w przypadku usług doradczych oraz pozyskiwania, walidacji oraz obrony patentów i innych wartości niematerialnych/prawnych).
Wkład własny: min. 30%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje technologiczne mające na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Opis:  
Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Cel: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych = 50.000.000 euro.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dotyczących  uzyskiwania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 500.000 zł.
Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
Koszty kwalifikowalne to m.in.:
– koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
– roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
– studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
– koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli.
Procedura wnioskowania o premię technologiczną:
1. MŚP składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
2. Po przyznaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej MŚP składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie MŚP zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
4. BGK podpisuje z MŚP umowę dofinansowania projektu.
5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.
Termin składania wniosków:
30 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
Kontakt:  
https://www.bgk.pl/kontakt/
fkt@bgk.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Wysokość wsparcia maks. 70% (maks. 50% w przypadku usług doradczych oraz pozyskiwania, walidacji oraz obrony patentów i innych wartości niematerialnych/prawnych).
Budżet programu 350.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}