AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Wsparcie LPP S.A.

wsparcie dla projektów dobroczynnych
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  

Organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z obszaru Pomorza oraz Małopolski:
– opiekujące się dziećmi i młodzieżą w formie ciągłej (domy dla dzieci, piecza zastępcza);
– zajmujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (samotne matki/rodziny);
– zajmujące się osobami chorymi lub niepełnosprawnymi w formie ciągłej;
– zajmujące się osobami bezdomnymi oraz organizujące pomoc dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
– realizujące projekty społeczne w sąsiedztwie firmy lub z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy (Pomorze i Małopolska).
W szczególności firma angażuje się w projekty z zakresu:
– wsparcia w usamodzielnieniu się osób wykluczonych,
– pomocy rzeczowej najbliższym sąsiadom naszej firmy,
– innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży tekstylnej,
– edukacji artystycznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma LPP S.A.
Decyzję o przyznaniu wsparcia jest podejmowana w oparciu o priorytety uwzględnione w strategii społecznej odpowiedzialności LPP.
Firma wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację oddziałów, Pomorze i Małopolska są szczególnie ważnymi obszarami.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Więcej informacji:  
http://www.lppsa.com/odpowiedzialnosc-csr/lpp-wspiera/zasady-wspolpracy
Kontakt:  
csr@lppsa.com

Ważne wsparcie dla projektów dobroczynnych
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja