AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Wsparcie LPP S.A.

wsparcie dla projektów dobroczynnych
Program wspiera projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy-darczyńcy (Pomorze i Małopolska). Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  

Organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z obszaru Pomorza oraz Małopolski:
– opiekujące się dziećmi i młodzieżą w formie ciągłej (domy dla dzieci, piecza zastępcza);
– zajmujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (samotne matki/rodziny);
– zajmujące się osobami chorymi lub niepełnosprawnymi w formie ciągłej;
– zajmujące się osobami bezdomnymi oraz organizujące pomoc dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
– realizujące projekty społeczne w sąsiedztwie firmy lub z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy (Pomorze i Małopolska).
W szczególności firma angażuje się w projekty z zakresu:
– wsparcia w usamodzielnieniu się osób wykluczonych,
– pomocy rzeczowej najbliższym sąsiadom naszej firmy,
– innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży tekstylnej,
– edukacji artystycznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma LPP S.A.
Decyzję o przyznaniu wsparcia jest podejmowana w oparciu o priorytety uwzględnione w strategii społecznej odpowiedzialności LPP.
Firma wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację oddziałów, Pomorze i Małopolska są szczególnie ważnymi obszarami.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.lppsa.com/odpowiedzialnosc-csr/lpp-wspiera/zasady-wspolpracy
Kontakt:  
csr@lppsa.com

Ważne wsparcie dla projektów dobroczynnych
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja