KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKiDN – Edukacja kulturalna

10.039.000 zł.
DOFINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Ponad 10 milionów złotych na dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Program jest skierowany przede wszystkim do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.039.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 500.000 zł, 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20-50% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 01.01.2020-31.12.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istotnym elementem projektów powinno być nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi, której efektem będzie tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.
Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców.
Działania muszą być realizowane w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy. Istotna jest zatem forma realizacji przedsięwzięć oparta na interakcji, wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media.
Spodziewane rezultaty projektu:
– podniesienie poziomu kompetencji artystycznych kulturowych i twórczych ich uczestników oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego;
– zachęcenie autorów przedsięwzięć kulturalnych do stałego podnoszenia jakości działań oraz korzystania z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1) zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne;
2) tworzenie, redagowanie, produkcję, dystrybucję, digitalizację i publikację utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów;
3) opracowanie scenariuszy, rozwijanie projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych;
4) koszty infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Co do zasady program wspiera zadania o charakterze niekomercyjnym, ale możliwe jest również dofinansowanie projektów z potencjałem komercyjnym (do wysokości dopuszczalnych limitów pomocy publicznej).
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
29 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna2
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 500.000 zł, 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 10.039.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}