KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program MKDNiS – Edukacja kulturalna

12.238.000 zł.
DOFINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Program przewiduje dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 12.238.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł – maks. 500.000 zł, 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: maks. 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS i JST).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istotnym elementem projektów powinno być nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i placówkami opiekuńczymi, której efektem będzie tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.
Szczególne znaczenie ma wsparcie dla form działalności, których skuteczność została potwierdzona zarówno w rodzimej, jak i zagranicznej praktyce, wśród których wymienić należy działania, skierowane do osób dorosłych, realizowane w formule tzw. „uniwersytetów ludowych”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja zadań edukacyjno-animacyjnych stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.
Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców.
Działania muszą być realizowane w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy.
Istotna jest forma realizacji przedsięwzięć oparta na interakcji, wykorzystująca odpowiednie metody i narzędzia edukacyjne, np. eksperymenty artystyczne, nowe technologie i media.
Spodziewane rezultaty projektu:
1. Podniesienie poziomu kompetencji artystycznych kulturowych i twórczych ich uczestników oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.
2.Zachęcenie autorów przedsięwzięć kulturalnych do stałego podnoszenia jakości działań oraz korzystania z nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych i artystycznych.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1. Zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Tworzenie, redagowanie, produkcję, dystrybucję, digitalizację i publikację utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Opracowanie scenariuszy, rozwijanie projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
4. Koszty infrastruktury kultury.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Cel: wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.
Co do zasady program wspiera zadania o charakterze niekomercyjnym, ale możliwe jest również dofinansowanie projektów z potencjałem komercyjnym (do wysokości dopuszczalnych limitów pomocy publicznej).
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Do limitu są wliczane wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w roku 2019 i 2020.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Anna Jermacz
T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka
T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Wysokość wsparcia min. 30.000 zł - maks. 500.000 zł, 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 12.238.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}