BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wspierane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej. Dotacje udzielane w ramach programu nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 57.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 20.000 zł – maks.: 150.000 zł (projekty jednoroczne), 300.000 zł (projekty dwuletnie).
Wkład własny: wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę wniosku. Możliwy jest również wkład niefinansowy.
Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 30.11.2020 (maks. 23 miesiące).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe, w tym: jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Sportowe spółki akcyjne/spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach 3 priorytetów:
P2. Priorytet Aktywne społeczeństwo: projekty angażujące obywateli i dające im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
P3. Priorytet Aktywni obywatele: projekty przyczyniające się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
P4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe: projekty przyczyniające się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
Realizacja projektów ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Zakres działań możliwych do zrealizowania obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Wspierane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej.
Środki FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach naboru. Podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maks. 2 dodatkowe oferty.
Nowością w ramach tegorocznego naboru wniosków jest możliwość ponoszenia wydatków za granicą.
Wnioski o dofinansowanie składa się za pomocą Generatora Ofert FIO. Do wniosku nie dołącza się załączników.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu: 31.03.2019.
Termin składania wniosków:
21 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
T: 601-901-28 (pn. – pt., godz. 10:00 – 15:00).

 


Ważne dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Wysokość wsparcia min. 20.000 zł - maks.: 150.000 zł (projekty jednoroczne), 300.000 zł (projekty dwuletnie).
Budżet programu 57.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja