KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Kultura – Interwencje

10.000.000 zł.
UPOWSZECHNIANIE DOROBKU KULTURY
Program ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski o dotacje mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, instytucje kościelne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 – 150.000 zł, maks. 75%.
W uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości dofinansowania do 100%.
Wkład własny: min. 25% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: 19.04 – 29.10.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe.
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR).
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również online.
2. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych,  przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również online.
3. Organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również online.
Realizacji zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.
Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w naborze.
Wnioskodawca nie może przeznaczyć na wkład własny środków z dofinansowania uzyskanego w innym programie NCK lub w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji podległych MKiDN.
Przyznanego dofinansowania nie można przeznaczyć na:
– pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów;
– zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
Termin składania wniosków:
15 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
Justyna Smolińska
T: (+48 22) 21 00 189 (w godz. 10:00 – 14:00)
jsmolinska@nck.pl

Ważne UPOWSZECHNIANIE DOROBKU KULTURY
Wysokość wsparcia 5.000 – 150.000 zł, maks. 75%. W uzasadnionych przypadkach NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości dofinansowania do 100%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}