KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Białe Plamy – muzyka i taniec

150.000 zł.
dofinansowanie badań dotyczących polskiej muzyki i tańca
Program jest skierowany do osób z wyższym wykształceniem i posiadających tytuł magistra, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób). Wnioski mogą składać polscy i zagraniczni badacze planujący prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 150.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 zł (dla jednego badacza),
20.000 zł (dla zespołu badaczy).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.08.2019 – 30.04.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Polscy i zagraniczni badacze planujący prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.
Program jest skierowany do osób z wyższym wykształceniem i posiadających tytuł magistra, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Badania dotyczące polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i dotyczyć np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, recepcji muzyki lub tańca, zagadnień związanych z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego oraz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Podczas oceny wniosków pod uwagę brane są następujące kryteria:
– zgodność zgłoszonego tematu badania z celem Programu, a więc prowadzenie badań nad mało zbadanymi, zaniedbanymi, a także wymagającymi kontynuacji lub nieopisanymi dotąd w ogóle obszarami wiedzy o polskiej muzyce i tańcu oraz o kulturze muzycznej  i tanecznej w Polsce;
– unikatowość i czasochłonność prowadzonego badania;
– zaplanowanie zadań i harmonogram prac, umożliwiające osiągnięcie wymiernych efektów badań i dostarczenie ich do Instytutu w wymaganym regulaminowo terminie;
– w przypadku pracy ze źródłami, premiowanie dokumentacji i interpretacji źródeł mało znanych, rozproszonych i trudno dostępnych, zwłaszcza z upływem czasu;
– w przypadku rekonstrukcji utworu lub opracowań źródłowo-krytycznych materiałów nutowych, adekwatność tematu i założonego efektu do rodzaju realizowanych prac;
– dostosowanie wysokości oczekiwanych honorariów do wkładu pracy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych np. z kwerendami w Polsce i za granicą lub badaniami terenowymi.
Termin składania wniosków:
17 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Brygida Błaszczyk-Podhajska
T: 22 829 20 15
brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 


Ważne dofinansowanie badań dotyczących polskiej muzyki i tańca
Wysokość wsparcia 10.000 zł (dla jednego badacza), 20.000 zł (dla zespołu badaczy).
Budżet programu 150.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}