OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Edukacja ekologiczna – organizacja konferencji

1.110.000 zł.
dofinansowanie konferencji ekologicznych
Program przewiduje dotacje przeznaczone na organizację ponadregionalnych konferencji przyczyniających się  do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.110.000 zł, w tym:
– dotacje = 1.000.000 zł,
– pożyczki = 110.000 zł.
Wysokość wsparcia: Dotacje:
– parki narodowe: do 100% ,
– organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych inne niż pjb i parki narodowe: do 90%,
– pozostałe podmioty: do 70% kosztów kwalifikowanych.
Pożyczki:
– 100% kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji.
Wkład własny: 0-30%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną.
2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Konferencje przyczyniające się  do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt musi mieć zasięg ponadregionalny, tj. zapewniać możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej 2 województw.
Tematyka konferencji:
– Ochrona atmosfery i klimatu;
– Bezpieczeństwo ekologiczne;
– Ochrona przed hałasem;
– Ochrona przed promieniowaniem jonizującym;
– Gospodarka odpadami;
– Różnorodność biologiczna   lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych;
– Ochrona krajobrazu;
– Racjonalne gospodarowanie zasobami;
– Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych;
– Ochrona wód i gospodarka wodna;
– Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel główny: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Termin składania wniosków:
31 maja 2019
Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-w-2019-/
Kontakt:  
Koordynator programu:
Anna Majewska
T: 22 45 90 354
Zastępca koordynatora programu:
Małgorzata Sikora
T: 22 45 90 152

Ważne dofinansowanie konferencji ekologicznych
Wysokość wsparcia Dotacje: - parki narodowe: do 100% , - organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych inne niż pjb i parki narodowe: do 90%, - pozostałe podmioty: do 70% kosztów kwalifikowanych. Pożyczki: - 100% kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji.
Budżet programu 1.110.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}