KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

EtnoPolska

10.000.000 zł.
POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Program ma na celu tworzenie warunków dla popularyzacji kultury ludowej. Celem programu jest również upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.
Wkład własny: min. 5%, wkład własny musi być wkładem finansowym.
Czas trwania projektu: 01.03 – 15.10.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR).
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line.
2. Inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line.
3. Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line.
4. Renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.
Termin składania wniosków:
18 stycznia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/nabor-2021
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
Barbara Tuszyńska
T: (+48 22) 21 00 178 , btuszynska@nck.pl
(dni robocze, godz.: 10:00-14:00).

Ważne POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia maks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}