IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SENIORZY, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Generacja 6.0

450.000 zł.
GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+
Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 450.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy (min. 120 dni), 4.01-30.06.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty spełniające następujące kryteria:
– są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki).
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+;
– poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+;
– rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 60. roku życia mieszkające w gminach do 25.000 mieszkańców.
Koszty kwalifikowalne:
1. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
2. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
4. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 złotych brutto).
5. Koordynacja Projektu (maks. 500 złotych brutto).
6. Ewentualne porady specjalistyczne.
Do wsparcia nie kwalifikują się:
– inwestycje;
– remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.
Termin składania wniosków:
17 lipca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/
Kontakt:  
Joanna Miszkurka – Koordynator projektu
T: +48 667 017 718
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl

Ważne GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+
Wysokość wsparcia 100%, do 15.000 zł.
Budżet programu 450.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}