BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Racjonalna gospodarka odpadami – instalacje gospodarowania odpadami

1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami
Celem programu jest wsparcie realizacji zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Wnioski o pożyczki mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki a także przedsiębiorcy – w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.383.774.000 zł.
Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny: min. 25%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki.
2. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).
2. Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK lub PIPOK.
3. Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
4. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:
– odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,
– unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
– mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
– przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Warunki dofinansowania:
1. Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku). Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
2. Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
3. Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
4. Pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu.
5. Pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
6. Okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
Termin składania wniosków:
do 20 grudnia 2019 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2018-dla-czesci-2/
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45-90-530

Ważne pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami
Wysokość wsparcia pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych.
Budżet programu 1.383.774.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}