BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Racjonalna gospodarka odpadami – instalacje gospodarowania odpadami

INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Celem programu jest wsparcie realizacji zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Wnioski o wsparcie w formie pożyczki lub dotacji mogą składać:
1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki.
2. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.
3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa polegających na budowie, modernizacji i rozbudowie instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie dotyczących odpadów medycznych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Wysokość wsparcia: 1. Dotacja:
a) Do 50% i nie więcej niż 50 mln zł., dla przedsięwzięć polegających na:
– budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji,
– budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie.
b) Do 30% i nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
– budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych;
– budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych;
– budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do recyklingu odpadów budowlanych, dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację.
2. Pożyczka: do 100 % kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny: min. 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki.
2. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.
3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć o których mowa polegających na budowie, modernizacji i rozbudowie instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie dotyczących odpadów medycznych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
2. Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
b) termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji,
c) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
d) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie,
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów.
3. Rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4. Rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.
Pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Termin składania wniosków:
24 sierpnia 2020 – 30 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2
Kontakt:  
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45-90-530

Ważne INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Wysokość wsparcia 1. Dotacja: a) Do 50% i nie więcej niż 50 mln zł., dla przedsięwzięć polegających na: - budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji, - budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie. b) Do 30% i nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na: - budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych; - budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych; - - budowie, rozbudowie, modernizacji instalacji do recyklingu odpadów budowlanych, dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację. 2. Pożyczka: do 100 % kosztów kwalifikowanych.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}