BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

Obraz MichaelGaida z Pixabay
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Program przewiduje pożyczki przeznaczone na rekultywację powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, która jest rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze oraz ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Przedsiębiorstwa państwowe.
5. Spółki prawa handlowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
– usunięcie odpadów,
– remediację,
– działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
– ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.
2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.
Oprocentowanie pożyczki:
– WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku);
– na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Termin składania wniosków:
17 sierpnia 2020 – 30 czerwca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
Kontakt:  
Katarzyna Baranowska
Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 598

 


Ważne REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Wysokość wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}