BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

117.683.000 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów
Program przewiduje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na rekultywację powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, która jest rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze oraz ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 117.683.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1. Dotacja: maks. 80% kosztów kwalifikowanych;
2. Pożyczka:
– do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
– do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach.
Wkład własny: min. 20% (dotacja), od 0% (pożyczka).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Przedsiębiorstwa państwowe.
6. Spółki prawa handlowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
– usunięcie odpadów,
– remediację,
– działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
– ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.
2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3. Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
Oprocentowanie pożyczki:
– WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach.
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Termin składania wniosków:
do 20 grudnia 2019 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/
Kontakt:  
Katarzyna Baranowska
Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 598

 


Ważne dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów
Wysokość wsparcia 1. Dotacja: maks. 80% kosztów kwalifikowanych;2. Pożyczka:- do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,- do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach.
Budżet programu 117.683.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • Związek JST
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja