BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ochrona powierzchni ziemi – rekultywacja terenów zdegradowanych

117.683.000 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów
Program przewiduje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na rekultywację powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, która jest rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze oraz ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 117.683.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1. Dotacja: maks. 80% kosztów kwalifikowanych;
2. Pożyczka:
– do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
– do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach.
Wkład własny: min. 20% (dotacja), od 0% (pożyczka).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa.
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Przedsiębiorstwa państwowe.
6. Spółki prawa handlowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
– usunięcie odpadów,
– remediację,
– działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
– ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.
2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
3. Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
Oprocentowanie pożyczki:
– WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
– WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach.
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Termin składania wniosków:
do 20 grudnia 2019 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2019-dla-czesci-1/
Kontakt:  
Katarzyna Baranowska
Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 598

 


Ważne dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów
Wysokość wsparcia 1. Dotacja: maks. 80% kosztów kwalifikowanych;2. Pożyczka:- do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,- do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach.
Budżet programu 117.683.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • Związek JST
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}