INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, TRANSPORT

Fundusz Dróg Samorządowych

3.200.000.000 zł. 
DOFINANSOWANIE DRÓG I MOSTÓW
Program przewiduje dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Dotacje można uzyskać ponadto na budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do mostu. Wnioski o wsparcie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu:  3.200.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 80% (100% w przypadku zadań obronnych), do 30.000.000 zł na jedno zadanie. Wysokość dofinansowania ustala wojewoda wraz z komisją do spraw oceny wniosków.
Wkład własny: min. 20% (0% w przypadku zadań obronnych).
Partner zagraniczny: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych oraz dróg gminnych.
2. Budowa mostów zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych oraz dróg dojazdowych do mostu. Dotacje przewidziano wyłącznie dla inwestycji mostowych, którym przyznano dofinansowanie na mocy Programu Mosty dla Regionów dla Regionów.
3. Zadania obronne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.
4. Przebudowa dróg wewnętrznych pod warunkiem, że będą one następnie zaliczana, po zakończeniu inwestycji, do odpowiedniej kategorii dróg powiatowych albo dróg gminnych w trybie określonym przepisami ustawy o drogach publicznych.
5. Inwestycje dotyczące skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury.
Dofinansowanie zadań mostowych nie przewiduje kosztów przygotowania inwestycji (zadania tego typu będą finansowane bezpośrednio z programu „Mosty dla Regionów”).
Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe nie kwalifikują się do wsparcia w ramach programu.
Przy ustalaniu wysokości dotacji będzie brana pod uwagę wartość dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Jeden samorząd może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dotację.
Wnioski o dofinansowanie zadań mostowych składa się w Ministerstwie Infrastruktury.
Wnioski o dofinansowanie pozostałych zadań składa się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim.
Termin składania wniosków:
sierpień 2020 (nabory wniosków są ogłaszane przez wojewodów)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych
Kontakt:  
https://www.gov.pl/infrastruktura/kontakt

Ważne DOFINANSOWANIE DRÓG I MOSTÓW
Wysokość wsparcia maks. 80% (100% w przypadku zadań obronnych), do 30.000.000 zł dla jednej gminy. Wysokość dofinansowania ustala wojewoda wraz z komisją do spraw oceny wniosków.
Budżet programu 3.200.000.000 zł. 
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}