ENERGIA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT

Gepard II – Strategia rozwoju ekomobilności

10.000.000 zł.
dotacje na analizy w zakresie elektromobilności
Organizatorem naboru jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Wnioski o dofinansowanie mogą składać powiaty, gminy oraz ich związki. W ramach naboru przewidziano sfinansowanie około 100 strategii.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1. Miasta małe i średnie: do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50.000 zł,
2. Miasta duże: do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100.000 zł,
3. Pozostałe JST lub ich związki – przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców:
– do 100% kosztów kwalifikowanych: nie więcej niż 50.000 zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich,
– do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100.000 zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Powiaty, gminy oraz ich związki.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.
Największe znaczenie podczas oceny mają:
– realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności,
– innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.
Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.
W ramach naboru zostanie sfinansowanych ok. 100 strategii.
Termin składania wniosków:
4 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Anna Klinger
T: 22 45 90 677
Anna.Klinger@nfosigw.gov.pl
Joanna Miastowska
T: 22 45 95 881
Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl


Ważne dotacje na analizy w zakresie elektromobilności
Wysokość wsparcia 1. Miasta małe i średnie: do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50.000 zł, 2. Miasta duże: do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100.000 zł, 3. Pozostałe JST lub ich związki - przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców: – do 100% kosztów kwalifikowanych: nie więcej niż 50.000 zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich, - do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100.000 zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja