AKTUALNE TEMATY

Premier zapowiada co najmniej 3 tys. zł dla każdego koła gospodyń wiejskich

W środę, 10 października premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Sejnach (woj. podlaskie) z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich (KGW). Podczas spotkania premier zapowiedział wsparcie w wysokości co najmniej 3 tysięcy złotych dla każdego KGW. Zgodnie z zapowiedzią premiera środki te mają być przeznaczone na “kultywowanie polskiej tradycji oraz dbałość o polską wieś, obyczaje i wartości”.
Zapowiedź wspomnianego dofinansowania ma związek z niedawno uchwaloną przez Sejm ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie zakładania i funkcjonowania KGW a przede wszystkim nadaje im osobowość prawną, co umożliwia korzystanie z pieniędzy unijnych i dotacji celowych z budżetu państwa. Ponadto koła będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, zrzeszać się w formie związków oraz ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
„My te środki z budżetu chcemy przekazywać: dla każdego koła gospodyń wiejskich co najmniej 3 tys. zł, a jak są bardzo duże koła, to może nawet więcej. Chcemy, żeby te pieniądze były spożytkowane na kultywowanie tradycji polskiej, na dbałość o polską wieś, o polskie obyczaje” – podkreślił premier.
Przepisy ustawy wprowadzają nową definicję KGW zgodnie z którą „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”. Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową.
Dochód z działalności KGW będzie mógł być przeznaczony tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych koła, tak jak ma to miejsce w przypadku stowarzyszeń oraz fundacji. Ustawa przewiduje również możliwość prowadzenia przez koła uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Zgodnie z uchwalonymi przepisami w jednej wsi będzie mogło działać jedno koło. Rejestr KGW będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W praktyce oznacza to, że tylko jedna organizacja z danej miejscowości – ta najwcześniej zapisana do rejestru prowadzonego przez ARiMR – będzie mogła korzystać z ułatwień przewidzianych w nowej ustawie. Pozostałe organizacje z danej miejscowości będą mogły działać na zasadach ogólnych przewidzianych dla organizacji pozarządowych (np. w formie stowarzyszeń czy fundacji).
Pierwszeństwo wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR będą miały KGW, które działają obecnie. Ustawodawca dał im na to 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawy. Jeżeli w okresie 6 miesięcy koło nie złoży wniosku o wpis do rejestru, będzie ono mogło funkcjonować na dotychczasowej podstawie prawnej – czyli przepisów Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych.
Pod koniec października nowymi przepisami zajmie się Senat, który może wprowadzić poprawki do ustawy. Zgodnie z oczekiwaniami ustawa powinna wejść w życie w pod koniec listopada 2018 roku.

Źródło: premier.gov.pl , sejm.gov.pl
Fot.: Media WNET, CC BY-SA 2.0.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}