AKTUALNE TEMATY

Premier zapowiada co najmniej 3 tys. zł dla każdego koła gospodyń wiejskich

W środę, 10 października premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Sejnach (woj. podlaskie) z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich (KGW). Podczas spotkania premier zapowiedział wsparcie w wysokości co najmniej 3 tysięcy złotych dla każdego KGW. Zgodnie z zapowiedzią premiera środki te mają być przeznaczone na “kultywowanie polskiej tradycji oraz dbałość o polską wieś, obyczaje i wartości”.
Zapowiedź wspomnianego dofinansowania ma związek z niedawno uchwaloną przez Sejm ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie zakładania i funkcjonowania KGW a przede wszystkim nadaje im osobowość prawną, co umożliwia korzystanie z pieniędzy unijnych i dotacji celowych z budżetu państwa. Ponadto koła będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, zrzeszać się w formie związków oraz ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
„My te środki z budżetu chcemy przekazywać: dla każdego koła gospodyń wiejskich co najmniej 3 tys. zł, a jak są bardzo duże koła, to może nawet więcej. Chcemy, żeby te pieniądze były spożytkowane na kultywowanie tradycji polskiej, na dbałość o polską wieś, o polskie obyczaje” – podkreślił premier.
Przepisy ustawy wprowadzają nową definicję KGW zgodnie z którą „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”. Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową.
Dochód z działalności KGW będzie mógł być przeznaczony tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych koła, tak jak ma to miejsce w przypadku stowarzyszeń oraz fundacji. Ustawa przewiduje również możliwość prowadzenia przez koła uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Zgodnie z uchwalonymi przepisami w jednej wsi będzie mogło działać jedno koło. Rejestr KGW będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W praktyce oznacza to, że tylko jedna organizacja z danej miejscowości – ta najwcześniej zapisana do rejestru prowadzonego przez ARiMR – będzie mogła korzystać z ułatwień przewidzianych w nowej ustawie. Pozostałe organizacje z danej miejscowości będą mogły działać na zasadach ogólnych przewidzianych dla organizacji pozarządowych (np. w formie stowarzyszeń czy fundacji).
Pierwszeństwo wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR będą miały KGW, które działają obecnie. Ustawodawca dał im na to 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawy. Jeżeli w okresie 6 miesięcy koło nie złoży wniosku o wpis do rejestru, będzie ono mogło funkcjonować na dotychczasowej podstawie prawnej – czyli przepisów Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych.
Pod koniec października nowymi przepisami zajmie się Senat, który może wprowadzić poprawki do ustawy. Zgodnie z oczekiwaniami ustawa powinna wejść w życie w pod koniec listopada 2018 roku.

Źródło: premier.gov.pl , sejm.gov.pl
Fot.: Media WNET, CC BY-SA 2.0.

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}