POMOC SPOŁECZNA, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Pokonać bezdomność – program pomocy osobom bezdomnym (moduł III: infrastruktura)

15.000.000 zł.
dotacje dla noclegowni, schronisk i ogrzewalni
Celem programu jest dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni). Wszystkie działania realizowane w ramach programu mają służyć inspirowaniu do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:15.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:do 80%, maks. 600.000 zł.
Wkład własny:min. 20%
Wkład własny oferenta mogą stanowić:
a) środki własne, środki ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych – przy czym nie mogą to być środki stanowiące dotacje na realizację innych zadań zleconych lub realizację projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych;
b)wkład osobowy.
Wkład osobowy nie może przekroczyć 10% wkładu własnego.
Czas trwania projektu:26.11 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne,
których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni).
Podejmując się realizacji organizacja pozarządowa powinna zawrzeć w swoim projekcie następujące działania:
1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych;
2) adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych;
3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.
Opis: 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
Koszty kwalifikowalne:
– wydatki na remonty i adaptację pomieszczeń w placówkach świadczących usługi dla osób bezdomnych tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych,
– wydatki na zakup nowego wyposażenia do placówek dla osób bezdomnych,
– wydatki na szkolenia przygotowujące osoby bezdomne do wykonywania prac remontowych i adaptacyjnych,
– wydatki przeznaczone na zakup pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz materiałów i środków opatrunkowych,
– wynagrodzenia koordynatora projektu,
– wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach projektu,
– wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.
Koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.
Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
7 listopada 2019
Więcej informacji: 
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/dodatkowy-otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2018-/
Kontakt: 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Iwona Rogozińska
T: (22) 661-12-56
Kamila Sodo
T: (22) 661-14-83


Ważne dotacje dla noclegowni, schronisk i ogrzewalni
Wysokość wsparcia do 80%, maks. 600.000 zł.
Budżet programu 15.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja