EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Erasmus +: Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

dofinansowanie międzynarodowej wymiany dobrych praktyk edukacyjnych
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów wspierających opracowywanie, przekazywanie lub wdrażanie innowacyjnych praktyk a także realizację wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 2 partnerzy z 2 różnych krajów programu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 450.000 euro (150.000 euro / rok), do 100%.
Czas trwania projektu: 6-36 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Instytucje szkolnictwa wyższego.
2. Szkoły/instytuty/ośrodki edukacji.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Fundacje.
5. Organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
6. Instytuty badawcze.
7. Instytucje kultury, biblioteki, muzea.
8. Instytucje prowadzące poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne.
9. Nieformalne grupy młodych osób (reprezentowana przez organizację lub instytucję posiadającą osobowość prawną).
10. Publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.
Projekty mające na celu opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań. Projekty tego typu są otwarte dla wszystkich dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży.
2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.
Głównym celem jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Specyficznymi formatami partnerstw strategicznych, które mogą być realizowane w ramach tego rodzaju partnerstw są:
1. Partnerstwa współpracy szkół.
2. Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe (zapoczątkowane, tworzone i realizowane przez młodych ludzi).
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska. W Polsce program wdraża Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Cele:
– wspieranie opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk,
– realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.
W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 2 partnerzy z 2 różnych krajów programu.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
1 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_pl
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/eMlodziez_AKCJA_2_16x9.pdf
Kontakt:  
http://erasmusplus.org.pl/kontakt/

Ważne dofinansowanie międzynarodowej wymiany dobrych praktyk edukacyjnych
Wysokość wsparcia maks. 450.000 euro (150.000 euro / rok), do 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja