EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE

#MamyWspólneCele

dofinansowanie projektów wspierających SDG
Program przewiduje dotacje przeznaczone na realizację projektów, których realizacja dotyczy jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wnioski o dofinansowanie mogą składać Instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 30.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30.06.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wspieranych przez Santander Bank Polska, czyli:
Cel 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobyt.
Cel 4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.
Cel 5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.
Cel 8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.
Cel 9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności.
Cel 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
Cel 13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Opis:  
Organizatorami programu są Santander Bank Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska.
Cel: promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).
Konkurs składa się z 2 etapów:
– etap I: składanie wniosków przez uprawnione organizacje,
– etap II: głosowanie internautów na zwycięski projekt (maks. 3 projekty zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w terminie od 19.11 – 6.12.2018).
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma 1 projekt.
Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek, w ramach jednego Celu SDG.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
12 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://raport.santander.pl/formularz-zgloszeniowy/
Kontakt:  
joanna.maras@santander.pl

 


Ważne dofinansowanie projektów wspierających SDG
Wysokość wsparcia maks. 30.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}