BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów przez organizacje konsumenckie

250.000 zł.
dotacje dla organizacji chroniących konsumentów
Program skierowany do organizacji pozarządowych, które w swoich celach statutowych mają ochronę interesów konsumentów. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjne, edukacyjne, dotyczące pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:250.000 zł.
Wysokość wsparcia:100%, dopuszczalna wartość projektu: 15.000 – 250.000 zł.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:do 31.12.2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Organizacje pozarządowe, które w swoich celach statutowych mają ochronę interesów konsumentów i działają od co najmniej roku (licząc od dnia otwarcia ofert; decyduje data wpisu organizacji do odpowiedniego rejestru).
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty dotyczące ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjne, edukacyjne, dotyczące pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego, które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów, zwłaszcza w tych dziedzinach, które UOKiK identyfikuje jako najpoważniejsze zagrożenia na rynku konsumenckim (w tym m.in.: misselling produktów finansowych, nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niewystarczający poziom wiedzy o prawach konsumentów wśród uczestników obrotu).
Celem konkursu jest również poszerzenie współpracy UOKiK z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują ochronę konsumentów – także tymi, które dotąd nie współpracowały z UOKiK, wspieranie innowacyjnego podejścia do ochrony konsumentów i dotarcie do wrażliwych grup konsumentów.
Opis: 
Organizatorem programu jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 10.000 zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
Dopuszczalny udział środków pośrednich = 20% kosztów bezpośrednich.
Jeden wnioskodawca może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej przez kilka organizacji.
Zaproponowany sposób realizacji projektu nie może powielać już istniejących form pomocy prawnej, która jest udzielana w ramach projektów konkursowych UOKiK (tzn. Infolinia Konsumencka, Centrum E-porad Konsumenckich oraz Ogólnopolskie Poradnictwo) lub przez inne instytucje konsumenckie.
Termin składania wniosków:
13 listopada 2019
Więcej informacji: 
https://www.uokik.gov.pl/konkursy_dla_instytucji_konsumenckich.php#faq3536
Kontakt: 
dotacje@uokik.gov.pl


Ważne dotacje dla organizacji chroniących konsumentów
Wysokość wsparcia 100%, dopuszczalna wartość projektu: 15.000 – 250.000 zł.
Budżet programu 250.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja