PLANOWANIE PRZESTRZENNE

POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

6.250.000 zł.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ramach projektu zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 6.250.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
3. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
4. Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.
5. Urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej.
6. Inspektoraty nadzoru budowlanego.
7. Urzędy wojewódzkie.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER.
10. Przedsiębiorcy.
11. Szkoły wyższe.
12. Jednostki naukowe.
13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekt, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.
Projekt ma charakter pilotażowy.
Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu.
Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych.
Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.
Termin składania wniosków:
12 października 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.power.gov.pl/nabory/1-321
Kontakt:  
konkurs.dostepnosc@mfipr.gov.pl
T: 22 273 74 78

Ważne DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 6.250.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}