AKTUALNE TEMATY

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Klub” oferującego wsparcie finansowe dla uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych (jednosekcyjnych i wielosekcyjnych) działających w formie stowarzyszenia upowszechniającego kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:
1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy).
2. Organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Zajęcia oraz obozy sportowe finansowane w ramach programu mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat.
Budżet naboru jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 40.000.000 zł a wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 marca 2019 r.
Wartość dofinansowania ze środków MSiT wynosi 90%, co oznacza, że wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny może zostać pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej lub rzeczowej – np. poprzez udostępnianą infrastrukturę), funduszy UE czy też sponsorów. Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów). W ramach programu nie przewidziano finansowania w formie kosztów pośrednich.
Rozpatrzenie złożonych projektów nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r. a ich realizacja ma zostać zakończona najpóźniej 15 listopada przyszłego roku.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Strona internetowa programu

Źródło: bip.msit.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}