AKTUALNE TEMATY

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Klub” oferującego wsparcie finansowe dla uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych (jednosekcyjnych i wielosekcyjnych) działających w formie stowarzyszenia upowszechniającego kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:
1. Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy).
2. Organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Zajęcia oraz obozy sportowe finansowane w ramach programu mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 lat.
Budżet naboru jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 40.000.000 zł a wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 marca 2019 r.
Wartość dofinansowania ze środków MSiT wynosi 90%, co oznacza, że wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny może zostać pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej lub rzeczowej – np. poprzez udostępnianą infrastrukturę), funduszy UE czy też sponsorów. Wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów). W ramach programu nie przewidziano finansowania w formie kosztów pośrednich.
Rozpatrzenie złożonych projektów nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r. a ich realizacja ma zostać zakończona najpóźniej 15 listopada przyszłego roku.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Strona internetowa programu

Źródło: bip.msit.gov.pl