POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Dialog społeczny – Godna praca

3.996.550 euro.
dotacje na promocję godnej pracy
Budżet programu wynosi prawie 4 miliony euro a dofinansowanie można uzyskać na projekty, których celami są: wzmocnienie współpracy trójstronnej pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 3.996.550 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, min. 50.000 – maks. 400.000 euro.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy)
Czas trwania projektu: do 31.08.2022.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców, związki zawodowe).
2. Władze publiczne oraz instytucje (w tym organizacje pozarządowe) posiadające w celach statutowych kwestie związane z godną pracą oraz współpracą trójstronną lub promujące te zagadnienia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące następujących zagadnień:
1. Poprawa dialogu społecznego i współpracy:
a) wsparcie dla wzmocnienia trójstronnego dialogu i konsultacji na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym;
b) wsparcie dla wzmocnienia dwustronnego dialogu i konsultacji na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym;
c) rozwój struktur i praktyk w zakresie dialogu społecznego na temat godnej pracy (np. warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, przestępczość związana z pracą i dostęp do zatrudnienia);
d) szkolenie partnerów społecznych w celu zwiększenia możliwości uczestnictwa w dialogu społecznym.
2. Ściślejsza realizacja programu godnej pracy (uczciwe i godne warunki pracy):
a) wsparcie kampanii uświadamiających na temat godnej pracy (np. Równowaga między pracą a życiem prywatnym, równość płci i brak dyskryminacji);
b) wsparcie projektów dotyczących poprawy egzekwowania przepisów krajowych dotyczących godnej pracy;
c) wsparcie szkoleń w zakresie godnej pracy.
3. Ułatwienie dostępu do zatrudnienia:
a) opracowanie środków aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) przy zaangażowaniu partnerów społecznych;
b) działania ułatwiające dostęp do zatrudnienia (np. kampanie podnoszące świadomość, szkolenie personelu specjalistycznego, grupy robocze ds. środków ALMP).
Opis:  
Organizatorem programu jest Innovation Norway. Program jest finansowany z Funduszy norweskich.
Cele:
– wzmocnienie współpracy trójstronnej pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi;
– promocja godnej pracy.
Program ma przyczynić się do lepszego radzenia sobie przez państwa-beneficjentów z wyzwaniami związanymi z wysokim bezrobociem oraz z zapewnieniem warunków dla godnej pracy.
Wniosek składa się w języku angielskim. Załączniki mogą zostać złożone w języku polskim.
Każdy wnioskodawca musi mieć co najmniej jednego uprawnionego partnera z Norwegii.
Termin składania wniosków:
7 lutego 2019
Więcej informacji:  
https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-nabor-na-projekty-dotyczace-tematyki-dialogu-spolecznego-i-godnej-pracy/
https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork
Kontakt:  
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/contact/

Ważne dotacje na promocję godnej pracy
Wysokość wsparcia maks. 90%, min. 50.000 – maks. 400.000 euro.
Budżet programu 3.996.550 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • NGO
  • Izba gospodarcza
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}