AKTUALNE TEMATY

Nabór do programu „Maluch +” rozpoczęty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch +”. Program umożliwia dofinansowanie rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Budżet programu jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 450.000.000 złotych.
Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty).
Nowa edycja programu wprowadza pewne zmiany jeśli chodzi o jego wdrażanie. Od nowego roku jednostki samorządu terytorialnego (JST), w których nie działają żłobki i kluby dla dzieci do lat 3, mogą otrzymać wyższe dofinansowanie. Wspomniana kwota wzrośnie z dotychczasowych 20.000 zł do 30.000 złotych. Zwiększy się również dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc w przypadku wniosków składanych przez JST prowadzące już tego rodzaju placówki (z 20.000 zł do 22.000 złotych). Nowością w ramach niniejszej edycji programu jest również wprowadzenie możliwości ubiegania się o dotacje na tworzenie miejsc opieki w module 1a 1b przez gminy, które realizują inwestycje w ramach programu „Mieszkanie+”.
Istotne znaczenie ma również zmiana dotycząca kolejności przyznawania środków w przypadku, gdy kwota wnioskowanych dotacji będzie większa niż budżet naboru. W takim przypadku środki będą przyznawane w pierwszej kolejności na tworzenie nowych miejsc przez JST i funkcjonowanie miejsc utworzonych w gminach w ramach poprzednich edycji programu.
Projekty, które otrzymają dotacje w ramach programu muszą zostać zrealizowane do końca 2019 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 28 lutego 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej organizatora

Źródło: mrpips.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}