AKTUALNE TEMATY

Nabór do programu „Maluch +” rozpoczęty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch +”. Program umożliwia dofinansowanie rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Budżet programu jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 450.000.000 złotych.
Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty).
Nowa edycja programu wprowadza pewne zmiany jeśli chodzi o jego wdrażanie. Od nowego roku jednostki samorządu terytorialnego (JST), w których nie działają żłobki i kluby dla dzieci do lat 3, mogą otrzymać wyższe dofinansowanie. Wspomniana kwota wzrośnie z dotychczasowych 20.000 zł do 30.000 złotych. Zwiększy się również dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc w przypadku wniosków składanych przez JST prowadzące już tego rodzaju placówki (z 20.000 zł do 22.000 złotych). Nowością w ramach niniejszej edycji programu jest również wprowadzenie możliwości ubiegania się o dotacje na tworzenie miejsc opieki w module 1a 1b przez gminy, które realizują inwestycje w ramach programu „Mieszkanie+”.
Istotne znaczenie ma również zmiana dotycząca kolejności przyznawania środków w przypadku, gdy kwota wnioskowanych dotacji będzie większa niż budżet naboru. W takim przypadku środki będą przyznawane w pierwszej kolejności na tworzenie nowych miejsc przez JST i funkcjonowanie miejsc utworzonych w gminach w ramach poprzednich edycji programu.
Projekty, które otrzymają dotacje w ramach programu muszą zostać zrealizowane do końca 2019 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 28 lutego 2019 r.
Opis w bazie programów
Opis programu w kalendarium składania wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej organizatora

Źródło: mrpips.gov.pl