SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Edukacja Globalna – regranting

462.000 zł.
dotacje na edukację rozwojową
Program jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i oferuje dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Poprzez edukację globalną w ramach konkursu rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
462.000 zł,
w tym ścieżka B: min. 50.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 90%.
– 20.000 – 35.000 zł (ścieżka A),
– do 8.000 zł (ścieżka B).
Wkład własny:
min. 10% (finansowy, rzeczowy lub praca wolontariuszy).
Czas trwania projektu:
01.05 – 30.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
6. Niepubliczne szkoły wyższe.
7. Izby gospodarcze.
8. Izby rolnicze.
Do złożenia wniosku w ścieżce „A” uprawnione są: organizacje legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w ostatnich 3 latach na kwotę równą lub większą niż 20.000 zł.
Do złożenia wniosku w ścieżce „B” uprawnione są: organizacje nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej na kwotę nie większą niż 20.000 zł.
W konkursie nie mogą brać udziału podmioty:
– w których osoby, wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, pełnią funkcje w organach zarządzających bądź zostały upoważnione do podpisania umowy dotacji lub jej rozliczenia;
– które nie przedstawiły wymaganego przed tym terminem sprawozdania z realizacji zadania publicznego zleconego przez MSZ;
– nie dokonały w wymaganym terminie zwrotu należności budżetu państwa z tytułu:
– niewykorzystanej części dotacji;
– dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
– dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa, realizowane w miejscowościach do 500.000 mieszkańców i nawiązujące do problemów oraz wyzwań rozwojowych na świecie.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Cel: wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500.000 mieszkańców.
Projekty powinny być skierowane do społeczeństwa polskiego, do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup docelowych:
– dzieci, młodzież szkolna i rodzice,
– nauczyciele,
– kadra akademicka,
– studenci,
– pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 2 wnioski w konkursie.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 20% wnioskowanej dotacji.
Termin składania wniosków:
25 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:   
https://fed.org.pl/globalna/oferta/
Kontakt:
 
https://fed.org.pl/kontakt/

Ważne dotacje na edukację rozwojową
Wysokość wsparcia 20.000 – 35.000 zł (ścieżka A), do 8.000 zł (ścieżka B), do 90%.
Budżet programu 462.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • dotacja