SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

Edukacja globalna – regranting dla organizacji pozarządowych

460.500 zł.
EDUKACJA GLOBALNA
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W ramach projektu nie można finansować działań skierowanych do mieszkańców miast powyżej 500.000 mieszkańców (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania).
Realizowane działania powinny wpisywać się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 460.500 zł,
w tym „ścieżka B” = min. 50.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%:
– ścieżka A = 20.000 – 35.000 zł,
– ścieżka B = maks. 8.000 PLN.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maj – listopad 2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Stowarzyszenia.
2. Fundacje.
3. Instytucje kościelne.
4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5. Spółdzielnie socjalne.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit oraz kluby sportowe non-profit będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
7. Niepubliczne szkoły wyższe.
8. Izby gospodarcze.
9. Izby rolnicze.
W ramach ścieżki „A” wnioski mogą składać organizacje legitymujące się doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej na kwotę równą lub większą niż 20.000 zł w ostatnich 3 latach.
W ramach ścieżki „B” wnioski mogą składać organizacje nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej na kwotę maks. 20.000 zł.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inicjatywy realizujące edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców.
W ramach projektu nie można finansować działań skierowanych do mieszkańców miast powyżej 500.000 mieszkańców (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania).
Realizowane działania powinny wpisywać się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.
Opis:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Konkurs jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 r.
Cel konkursu: wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500.000 mieszkańców.
Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
– poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa,
– ochronę praw człowieka,
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.
Grupy docelowe:
– dzieci, młodzież szkolna i rodzice;
– nauczyciele;
– kadra akademicka;
– studenci;
– pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
24 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:
https://fed.org.pl/globalna/oferta/?fbclid=IwAR0K3tqZl5CdxuAM8Ht9RvuGxfsq5Up3qFsAPCZ6zufwuvZrHxIU_VaRMDA
Kontakt:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
T: 601 477 077 (pn.-pt. 10:00-17:00)
globalna@fed.org.pl

Ważne EDUKACJA GLOBALNA
Wysokość wsparcia - ścieżka A = 20.000 – 35.000 zł, - ścieżka B = maks. 8.000 PLN.
Budżet programu 460.500 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}