BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Świadectwa weryfikacji innowacyjnych technologii (ETV EU)

wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych
Celem programu jest pomoc wytwórcom i dostawcom innowacyjnych technologii środowiskowych we wprowadzeniu ich produktów na rynek, czyli w tzw. komercjalizacji. Do wsparcia kwalifikują się technologie w ramach takich obszarów technologicznych jak: oczyszczanie i monitoring wody, materiały, odpady i zasoby oraz technologie energetyczne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, do 50%.
Wkład własny: 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pozyskanie Świadectw Weryfikacji dla technologii innowacyjnych.
Do wsparcia kwalifikują się technologie w ramach trzech obszarów technologicznych:
– oczyszczanie i monitoring wody (monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków),
– materiały, odpady i zasoby (oddzielanie i sortowanie odpadów stałych, recykling materiałów, zagospodarowanie produktów i substancji chemicznych wycofywanych z użycia, produkty oparte na biomasie),
– technologie energetyczne (energia odnawialna, energia z odpadów, technologie energooszczędne).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: pomoc wytwórcom i dostawcom innowacyjnych technologii środowiskowych we wprowadzeniu ich produktów na rynek, czyli w tzw. komercjalizacji.
Dotacja jest podzielona na dwie kategorie wydatków dotyczących:
– sporządzenia dokumentacji ETV przez Jednostkę Weryfikującą,
– przeprowadzenia badań na potrzeby potwierdzenia efektu działań weryfikowanej technologii.
Pilotażem ETV EU zostało objętych tylko siedem krajów UE (Polska, Dania, Francja, Finlandia, Czechy, Belgia, Wielka Brytania).Firmy, które poddadzą swoje produkty weryfikacji w ramach ETV EU uzyskują:
– niezależny dowód sprawności weryfikowanych parametrów swoich technologii, poświadczenie innowacyjnych cech technologii,
– potwierdzenie korzyści dla środowiska.
Po zakończeniu przeprowadzania procedury ETV EU dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej.
Weryfikacja nowych technologii środowiskowych jest przeprowadzana przez wykwalifikowane i niezależne Jednostki Weryfikujące. Jednostka otrzymuje zgłoszenie od producenta, określa parametry, które mają być weryfikowane oraz konieczne do wykonania badania technologii w procesie weryfikacji oraz przygotowuje dokumenty końcowe.
Termin składania wniosków:
29 grudnia 2022
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1340,dotacje-dla-przedsiebiorcow-na-swiadectwa-weryfikacji-innowacyjnych-technologii.html
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Dominik Pióro
T: 22 45 90 400

Ważne wsparcie innowacyjnych technologii środowiskowych
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, do 50%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}