WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Międzynarodowa współpraca się opłaca

10.000.000 zł.
DOTACJE NA MIĘDZYNARODOWE ROZSZERZENIA PROJEKTÓW POWER/RPO
Projekt ma na celu dofinansowanie rozszerzeń projektów standardowych realizowanych w ramach RPO lub PO WER o komponent współpracy ponadnarodowej. Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/adaptację oraz wdrożenie nowych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – maks. 24 miesiące, do 31.03.2021.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Beneficjenci projektów standardowych, tj. podmioty, które mają już podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11.
Są to podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, posiadające siedzibę główną na terenie Polski:
­ – podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
­ – administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
­ – jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
­ ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
­ – instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
­ – instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
­ – szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
­ – uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
­ – przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
­ – organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
­ – podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
­ – partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
­ – federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
­ – jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
Z możliwości ubiegania się o grant wykluczeni są beneficjenci projektów ponadnarodowych i projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej, który jest wartością dodaną dla realizacji celów projektów standardowych.
Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/adaptację oraz wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.
Możliwe są następujące rodzaje działań:
– wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
– transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
– równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
– wymiana informacji i doświadczeń (obligatoryjne, nie może występować samodzielnie).
Rozwiązanie wdrażane w ramach grantu:
– musi być nowe w skali grantobiorcy lub użytkownika;
– rzeczywiście wymagać współpracy z partnerem ponadnarodowym w celu jego opracowania/ zaadaptowania;
– musi mieścić się w obszarze interwencji EFS, tj. w celach tematycznych 8-11.
Opis:  
Operatorem grantu jest partnerstwo stworzone przez firmę Profesja sp. z o.o., EURO-CAPITAL, FPS i Grone NRW.
W ramach konkursu wspierane są projekty dotyczące następujących celów tematycznych (CT) Unii Europejskiej:
CT 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej.
CT 9. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji.
CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
CT 11. Poprawa wydajności administracji publicznej.
Dotacje udzielane w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu  przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich (konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/1).
Termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.grupaprofesja.com/mwso/
Kontakt:  
Biuro Projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
ul. Sieradzka 4c 60-163 Poznań
T: 663 667 883, 570 683 776
pytaniapower@grupaprofesja.com 
realizacjapower@grupaprofesja.com

Ważne DOTACJE NA MIĘDZYNARODOWE ROZSZERZENIA PROJEKTÓW POWER/RPO
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, 100%.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}