WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Ścieżki współpracy

Źródło: www.sciezkiwspolpracy.pl
DOTACJE NA ROZSZERZENIA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTÓW
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie przeznaczone na rozszerzenia międzynarodowe projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), bez względu na program operacyjny. Z możliwości ubiegania się o grant wykluczeni są beneficjenci projektów ponadnarodowych i projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – maks. 18 miesięcy, nie później niż do 31 maja 2021.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Beneficjenci projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.
Podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie krajowym), które:
– posiadają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11,
– nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– posiadają podpisany list intencyjny przez partnera międzynarodowego z UE w momencie przystąpienia do ścieżki 1 i umowę partnerską na etapie otrzymania grantu – dla wszystkich ścieżek,
– należą do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, zgodnie z założeniami wniosku, i spełniają ewentualne inne kryteria merytoryczne odnoszące się do grantobiorcy, np. w zakresie doświadczenia.
Są to podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, posiadające siedzibę główną na terenie Polski:
­ – podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
­ – administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
­ jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
­-  ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
­-  instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
­ instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
­- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
­- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
­ – przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
­ – organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
­ – podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
­ – partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
­ – federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
­- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.
Z możliwości ubiegania się o grant wykluczeni są beneficjenci projektów ponadnarodowych i projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozszerzenia międzynarodowe projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.
Konkurs prowadzony jest w dwóch ścieżkach:
– STANDARD – standardowa procedura konkursowa skierowana do grantobiorców, którzy wiedzą co chcą zrobić i mają wybranego partnera zagranicznego.
– INKUBATOR – formuła dedykowana grantobiorcom, którzy po raz pierwszy podchodzą do działań związanych ze współpracą międzynarodową. W trakcie programu inkubacyjnego otrzymują specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i tutora, który pomaga im określić korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej oraz znaleźć partnera do projektu grantowego.
Opis:  
Realizatorem programu jest Fundacja Fundusz Współpracy.
Cele:
– wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS;
– wdrożenie przez wyłonionych grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą prowadziły do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych lub innych obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS.
Przewidywane jest 8 naborów składających się z:
– 1 etapu – dla ścieżki nr 1;
– 2 etapów – dla ścieżki nr 2 – w której na podstawie fiszek projektowych wyłaniani będą wnioskodawcy, którzy wejdą do procesu inkubacji (90 podmiotów), z których około 70 podmiotów otrzyma dofinansowanie po zamknięciu procesu inkubacji poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego – na wzór wniosku dla ścieżki nr 1.
W ramach planowanych naborów przewidywane jest dofinansowanie 210 rozwiązań.
W ramach konkursu wspierane są projekty dotyczące następujących celów tematycznych (CT) Unii Europejskiej:
CT 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej.
CT 9. Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji.
CT 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
CT 11. Poprawa wydajności administracji publicznej.
Dotacje udzielane w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Każdy wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Termin składania wniosków:
16 września – 18 października 2019 (ścieżki STANDARD oraz INKUBATOR)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.sciezkiwspolpracy.pl/
http://www.sciezkiwspolpracy.pl/ogloszenie-o-naborze-2019/
Kontakt:  
Jakub Kamiński – Animator
T: 602 761 156
jkaminski@cofund.org.pl

Ważne DOTACJE NA ROZSZERZENIA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTÓW
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}