21,4 C
Warszawa
piątek, 22 września, 2023

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
3.000.000 zł (2023).
Wysokość wsparcia:
min. 30.000 – maks. 100.000 zł, do 80% (2023).
Wkład własny:
min. 20% (co do zasady środki finansowe).
Wkład osobowy jest dopuszczalny, lecz nie może być wyższy niż 30% wkładu własnego.
Czas trwania projektu:
1.05-31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Wspomniani wnioskodawcy muszą prowadzić działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi.
Ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.
W ramach Modułu I preferowane są następujące działania:
1. Rozwój skutecznych, innowacyjnych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Umożliwienie rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi korzystania z usług wspierających okresowe zastąpienie ich w sprawowaniu funkcji opiekuńczych.
3. Szkolenia, kursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym.
4. Inicjowanie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Moduł II – Samopomoc.
W tym module preferowane są innowacyjne projekty wspierające działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.
W ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc będące odzwierciedleniem zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób, w tym:
1. Edukowanie i motywowanie się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dążeniu do samodzielności.
2. Wspieranie organizowania się osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzin tych osób, np. w formie grup wsparcia – mające na celu udzielanie sobie wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu barier, w zaspokajaniu materialnych i bytowych potrzeb, ale i w pokonywaniu trudności na jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym.
3. Wymiana doświadczeń i informacji o znaczeniu samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w tworzeniu możliwości rozwijania kompetencji niezbędnych do ich funkcjonowania społecznego.
Moduł IIIUmożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.
Moduł III ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ramach Modułu III preferowane będą następujące działania:
1. Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielniania.
2. Szkolenia, warsztaty, kursy dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3. Spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy itp.).
4. Motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej.
5. Organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem.
Moduł IV – Integracja i innowacyjność.
W założeniu ma inicjować i wdrażać nowe formy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.
1. Wzmacnianie pozytywnej postawy i budzenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych w celu promowania postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych działań w zakresie pomocy, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej i inne podmioty oraz tworzenie sieci optymalnych ofert wsparcia.
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
Cel: umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
Koszty kwalifikowalne:
1. Zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały) oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (koszty obsługi  związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu) finansowane z dotacji nie mogą być wyższe niż 15% kwoty dotacji.
Oferty konkursowe można składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.
Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.
W ramach Programu rocznie wsparcie otrzymuje ok. 45 podmiotów – instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze pomocy i integracji społecznej
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
23 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MRiPS (edycja 2023)
Kontakt:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
T: (22) 661 12 77

Temat: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Wysokość wsparcia: min. 30.000 – maks. 100.000 zł, do 80%.
Budżet programu: 3.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Nie
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze