EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Visegrad Grants

WSPÓŁPRACA PARTNERÓW Z GRUPY V4
Celem programu jest dofinansowanie projektów współpracy wspierających innowacyjność i zrównoważony rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby prawne lub osoby fizyczne przewidujące w projekcie partnerstwo co najmniej trzech organizacji z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). W przypadku projektów transgranicznych (dotyczy podmiotów oddalonych o maks. 40 km od granicy) możliwe jest posiadanie jednego partnera zagranicznego (transgranicznego).
Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
     
Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro.  
Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu.  
Czas trwania projektu: do 18 miesięcy.  
Partner zagraniczny: TAK  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba prawna lub osoba fizyczna przewidująca w projekcie partnerstwo co najmniej trzech organizacji z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.
W przypadku projektów transgranicznych (dotyczy podmiotów oddalonych o maks. 40 km od granicy) możliwe jest posiadanie jednego partnera zagranicznego (transgranicznego).
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy międzynarodowej realizowane we współpracy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.
Kategorie tematyczne wspieranych działań:
I. KULTURA I  WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ – wzmocnienie tożsamości regionalnej i europejskiej poprzez wspólne inicjatywy kulturalne.
II. EDUKACJA I BUDOWANIE POTENCJAŁU – podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę umiejętności obywateli.
III. ŚRODOWISKO – promocja i strategia zrównoważonego rozwoju środowiska w regionie.
IV. WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I MEDIA – Rozwój wartości demokratycznych, praw człowieka i swobód obywatelskich.
V. POLITYKA  PUBLICZNA I PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE – poprawa skuteczności tworzenia polityki publicznej w kontekście regionalnym.
VI.WYMIANA NAUKOWA I WSPÓŁPRACA BADAWCZA – poprawa warunków do realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych.
VII. ROZWÓJ REGIONALNY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TURYSTYKA – rozwój spójności regionalnej poprzez partnerstwa instytucjonalne i rozwój gospodarczy.
VIII. ROZWÓJ SPOŁECZNY – wzmocnienie budowy społeczeństwa sprzyjającego włączeniu społecznemu i solidarności w regionie.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF).
Cel: wsparcie projektów współpracy wspierających innowacyjność i zrównoważony rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej.
Decyzja o dofinansowaniu projektu jest podejmowana co do zasady 60 dni po jego złożeniu.
Koszty pośrednie wynoszą 15% kosztów ogólnych.
 
Termin składania wniosków:  
1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku realizacji programu  
Źródło / Więcej informacji:  
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/  
Kontakt:  
http://visegradfund.org/contact/  

 


Ważne WSPÓŁPRACA PARTNERÓW Z GRUPY V4
Wysokość wsparcia do 100%, do ok. 20.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}