BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

291.013.000 zł.
dotacje na ochronę przed skutkami zmian klimatu
Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 291.013.000 zł, w tym:
– bezzwrotne formy finansowania = 116.013.000 zł,
– zwrotne formy finansowania = 175.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – pożyczka = do 100%,
– dotacja = do 30% (pozostałe 70% kwoty dofinansowania stanowi pożyczka z NFOŚiGW).
Wkład własny: – pożyczka = 0%;
– dotacja = min. 70% (pozostałe 30% kwoty dofinansowania stanowi pożyczka z NFOŚiGW).
Czas trwania projektu: do 30.11.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (z zastrzeżeniem zapisów w pkt 3 w zakresie dofinansowania w formie pożyczki).
2. Jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (jedynie w przypadku dofinansowania w formie pożyczki).
3. Spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne (jedynie w przypadku dofinansowania w formie pożyczki).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa.
2. Działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach, urządzenia wodne, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą.
3. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.
4. Realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany  i strategie uwzględniające działania adaptacyjne.
5. Usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach.
6. Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
7. Zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
8. Przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych – dofinansowanie w formie pożyczki.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
W przypadku jednoczesnego korzystania z dotacji  i pożyczki w pierwszej kolejności wypłacana jest pożyczka.
Kwota pożyczki wynosi od 200.000 zł, z zastrzeżeniem zadań określonych w punkcie 7.5.4, dla których minimalna kwota pożyczki wynosi nie mniej niż 50.000 zł. Oprocentowanie wynosi 1 % w skali roku. Pożyczka może by udzielona na okres maks. 15 lat.
Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Zasady finansowania projektów:
1. W przypadku pożyczki:
a) realizacja przedsięwzięcia powinna wynikać z dokumentów programowo-planistycznych lub strategicznych poziomu rządowego, ponadregionalnego, regionalnego lub innych dokumentów strategicznych (np. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu przyjętych uchwałą rady miasta lub gminy),
b) dla wniosków z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, gdzie wartość dofinansowania w zakresie likwidacji szkód ustalana jest na podstawie szacunku szkód przeprowadzonego, zgodnie z kompetencjami, przez wojewodę lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wartość szacunku szkód, o którym mowa powyżej, nie może być niższa niż 1.000.000 zł, przy czym dofinansowanie NFOŚiGW nie może zastąpić kosztów refundowanych przez firmy ubezpieczeniowe, a wniosek o dofinansowanie nie został złożony później, niż 2 lata po powstaniu szkody.
2. W przypadku dotacji:
Realizacja przedsięwzięcia powinna wynikać z dokumentów programowo-planistycznych lub strategicznych poziomu rządowego, ponadregionalnego lub regionalnego.
Dla wniosków z zakresu zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, gdzie wartość dofinansowania w zakresie likwidacji szkód ustalana jest na podstawie szacunku szkód przeprowadzonego, zgodnie z kompetencjami, przez wojewodę lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wartość szacunku szkód, o którym mowa powyżej, nie może być niższa niż 1.000.000 zł, przy czym dofinansowanie NFOŚiGW nie może zastąpić kosztów refundowanych przez firmy ubezpieczeniowe, a wniosek o dofinansowanie nie został złożony później, niż 2 lata po powstaniu szkody.
Termin składania wniosków:
do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tomasz Surowiecki
Tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
Kamil Żabka
Kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
T: 22-45-90-508 , 22-45-90-566
adaptacja@nfosigw.gov.pl

Ważne dotacje na ochronę przed skutkami zmian klimatu
Wysokość wsparcia - pożyczka = do 100%, - dotacja = do 30%, - przekazanie środków = do 50%.
Budżet programu 291.013.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • Szkoła wyższa
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}