BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZMIAN KLIMATU
Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem. Wsparcie projektów jest udzielane w formie pożyczki.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW *
DOTACJA **
* dotyczy Państwowych jednostek budżetowych (PJB),
** dotyczy JST realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Jednostki tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
3. Spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa.
2. Działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach, urządzenia wodne.
3. Zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.
4. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.
5. Realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne.
6. Usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach.
7. Zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.
8. Przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
Termin składania wniosków:
do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2019—2021
Kontakt:  
Robert Markiewicz
Koordynator programu
T: 22 45 90 314 , kom: 660 400 456
Andrzej Sidorski
Z-ca Koordynatora programu
T: 22 45 90 759

Ważne OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZMIAN KLIMATU
Wysokość wsparcia do 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • Szkoła wyższa
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}