EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Równać szanse – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Źródło: https://rownacszanse.pl.
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH MŁODYCH LUDZI
Konkurs jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20.000 osób. W ramach konkursu realizowane są projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40.000 zł.

Źródło: https://rownacszanse.pl.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA / DORADZTWO
Finansowanie:
ZALICZKA
 
Wysokość wsparcia:
maks. 40.000 zł.
Wkład własny:
Dodatkowe finansowanie w wysokości min. 20% wartości projektu:
– środki finansowe (własne lub pozyskane od sponsorów),
– racjonalnie wyceniony wkład w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu, itp.
Czas trwania projektu:
1.07.2020 – 30.11.2021.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) ze wsi i małych miast do 20.000 mieszkańców.
2. Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej 1 dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.
O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu „Równać Szanse”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty rozwijające kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Projekty muszą być realizowane na terenie miejscowości do 20.000 mieszkańców ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.
Opis:
 
Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Konkurs jest organizowany w ramach Programu “Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Cel programu „Równać Szanse”: wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Cel główny konkursu: wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Konkurs składa się z 2 etapów:
I etap – przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego przez wnioskodawców (oceniana będzie jakość i rzetelność przygotowanej diagnozy, a nie kondycja środowiska lokalnego),
II etap – przygotowanie projektu przez laureatów I etapu.
Dotacje są wypłacane beneficjentom w 2 transzach:
– I transza: wypłacana na początku realizacji projektu;
– II transza: wypłacana na podstawie raportu częściowego przesyłanego przez beneficjenta po 8 miesiącach realizacji projektu.
Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów działań prowadzonych w ramach projektu przez młodzież – np. na:
– zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usług transportowych (wyjazdy studyjne, dojazdy do miejsc realizacji projektu),
– zakup materiałów promocyjnych,
– catering,
– honoraria i inne wydatki związane z organizacją wydarzeń prowadzonych podczas projektu.
Koszty niekwalifikowalne:
– pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);
– koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach;
– pomoc charytatywna;
– organizacja typowych form wypoczynku letniego lub zimowego młodzieży,
– mini-dotacje,
– stypendia.
Wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych, urządzeń biurowych, mebli, strojów, sprzętu sportowego i wystawienniczego oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 15% dotacji.
Laureaci konkursu mogą liczyć również na szkolenia oraz doradztwo zapewniane przez organizatorów.
Termin składania wniosków:
16 marca 2020 (I etap – opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)
10 maja 2020 (II etap – przedstawienie projektu działań)
Źródło / Więcej informacji:   
https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap
Kontakt:
 
http://www.rownacszanse.pl/kontakt

 


Ważne ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH MŁODYCH LUDZI
Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł., do 80%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}