POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE

Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej

693.480,46 zł.
wsparcie ośrodków integracji społecznej
Celem konkursu jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym  osób wykluczonych  społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu profilu usług reintegracyjnych, podnoszącego umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe realizowanego przez kluby integracji społecznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 693.480,46 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł, do 80%.
Wkład własny: min. 20% (również w formie wkładu osobowego – nie więcej niż 10% wkładu własnego).
Czas trwania projektu: 1.05 –  31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Niepubliczne szkoły wyższe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
I. W zakresie usług indywidualnych skierowanych do uczestniczących w zajęciach klubu integracji społecznej:
1. Zapewnienie dostępu do poradnictwa z zakresu psychologii, które pozwoli na postawienie diagnozy potencjału i potrzeb uczestniczącego. Mają to być zindywidualizowane działania koordynowane przez psychologa we współpracy z pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym, w celu dokładnego określenia potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestnika zajęć.
2. Zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego polegającego na umożliwieniu z bezpłatnego korzystania z usług prawnych w zakresie rozwiązywania problemów zgłaszanych indywidualnie przez uczestników takich jak problemy socjalne, rodzinne lokalowe, związane z uzależnieniami oraz korzystania z właściwych instytucji i zakładów leczniczych oraz problemów zadłużeń i radzenia sobie w sytuacji wychodzenia z zadłużenia.
3. Zapewnienie dostępu do poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i doradztwa zawodowego dobranego tak, aby maksymalnie obniżyć poziom zdiagnozowanych indywidualnie deficytów uczestniczącego. Bardzo ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na indywidualną usługę doradztwa zawodowego, która jest kluczowa z punktu widzenia efektywności prozatrudnieniowej reintegracji.
II. W zakresie usług grupowych skierowanych do uczestniczących w zajęciach klubu integracji społecznej:
1. Zapewnienie dostępu do uczestniczenia w warsztatach edukacji społecznej i zawodowej, które powinny umożliwić uczestnikom zajęć w Klubie nabycie umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań, poznania podstaw prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjnej, nauczyć autoprezentacji oraz korzystania z komputera i Internetu.
2. Zapewnienie udziału w warsztatach psychoedukacyjnych rozumianych jako działania pobudzające i inspirujące do odbudowywania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtujące aktywną i odpowiedzialną postawę życiową.
3. Zapewnienie udziału w samopomocowej grupie wsparcia, w której poprzez proces animowania powinien następować wzrost angażowania poszczególnych członków grupy oraz wykorzystywania ich indywidualnych umiejętności, do zaspokajania własnych potrzeb.
4. Zapewnienie udziału w zajęciach integracyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
III. Zajęcia reintegracji zawodowej polegające na:
1. Umożliwieniu uczestnikom projektu udziału w kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
2. Zapewnienie udziału uczestnikom projektu w formach prozatrudnieniowych, polegających na organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży we współpracy Klubu z Powiatowym Urzędem Pracy, samorządem i pracodawcami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nabór jest częścią programu „Od wykluczenia do aktywizacji”.
Cel: identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie  uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym  osób wykluczonych  społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego o dziedzinę edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu profilu usług reintegracyjnych, podnoszącego umiejętności społeczne i kwalifikacje zawodowe realizowanego przez kluby integracji społecznej.
Cele szczegółowe:
– objęcie osób uczestniczących w zajęciach klubu integracji społecznej i członków ich rodzin  zintegrowanymi lokalnymi  działaniami  pozwalającymi   skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych;
– umożliwienie osobom i ich członkom rodzin, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym.
Termin składania wniosków:
21 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Od,wykluczenia,do,aktywizacji,-,ogloszenie,o,konkursie,uzupelniajacym,4118.html
Kontakt:  
T: 22 461 61 05

Ważne wsparcie ośrodków integracji społecznej
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł, do 80%.
Budżet programu 693.480,46 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja