POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej

810.082 zł.
wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
Celem konkursu jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, niepubliczne szkoły wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 810.082 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50.000 – 100.000 zł, do 80%.
Wkład własny: min. 20% (również w formie wkładu osobowego – nie więcej niż 10% wkładu własnego).
Czas trwania projektu: do 31.12.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Niepubliczne szkoły wyższe.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, poprzez uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz realizację indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.
2. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom wykluczonym społecznie i zawodowo dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej, jak również inicjowanie nieodpłatnych działań profilaktycznych oraz aktywizacyjnych realizowanych w partnerstwach międzyinstytucjonalnych ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka wykluczenia.
3. Prowadzenie zajęć, warsztatów itp. mających na celu nabycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji, co przyczyni się do powrotu do aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej.
4. Wspieranie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób wykluczonych w celu usamodzielnienia ekonomicznego, w tym m.in. prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy poprzez udział w zajęciach prowadzanych w Centrum Integracji Społecznej wraz z wykorzystaniem systemu wsparcia instytucjonalnego (np. w obszarze pomocy społecznej i rynku pracy).
5. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu w oparciu o zastosowanie instrumentów rynku pracy (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i prace interwencyjne) oraz potencjał lokalnych zasobów.
6. Pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej, jak również przystąpienia do już istniejącej spółdzielni, założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
7. Aktywizacja zawodowa poprzez przeprowadzenie prac remontowych/adaptacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania chronione), jak również zakup nowego wyposażenia do tych lokali, co przyczyni się do podniesienia ich standardu i/lub zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nabór jest częścią programu „Od wykluczenia do aktywizacji”.
Cel: wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa warunków rozwoju osób wykluczonych, nabycia kompetencji społecznych, wyrównywania szans oraz rozwoju współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.
2. Tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz organizowania na obszarze gmin przedsięwzięć wykorzystujących aktywne formy pomocy.
3. Poprawa sytuacji mieszkaniowej osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia poprzez aktywizację zawodową uczestników projektu w ramach działalności Centrów Integracji Społecznej.
4. Pomoc w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy np. w formie spółdzielni socjalnej, jak również przystąpienia do już istniejącej spółdzielni, założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Termin składania wniosków:
Przewidywane terminy składania wniosków:
7 stycznia 2020
21 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Od,wykluczenia,do,aktywizacji,-,ogloszenie,o,konkursie,uzupelniajacym,4118.html
Kontakt:  
T: 22 461 61 05

Ważne wspieranie aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
Wysokość wsparcia maks. 50.000 – 100.000 zł, do 80%.
Budżet programu 810.082 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}