INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, TRANSPORT

POIŚ 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

300.000.000 zł.
dofinansowanie elektryfikacji komunikacji miejskiej
Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania. Budżet konkursu wynosi 300.000.000 złotych. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne , miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze  oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430).
2. Zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117).
3. Operatorzy publicznego transportu zbiorowego (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117).
4. Spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.
Typ projektów podlegające dofinansowaniu – taborowe obejmujące:
– zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
– zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Jeden wnioskodawca uprawniony jest do złożenia jednego projektu. Niezbędne Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach muszą być wydane najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków, o ile ich uzyskanie jest wymagane ze względu na zakres inwestycji.
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/93-nabor-wnioskow-os-vi/1177-dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach
Kontakt:  
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
00–844 Warszawa, Plac Europejski 2
T: 22 262 05 00
F: 22 262 05 01
elektryki@cupt.gov.pl

Ważne dofinansowanie elektryfikacji komunikacji miejskiej
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 300.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja