12,7 C
Warszawa
sobota, 25 marca, 2023

Kreatywna Europa – projekty współpracy europejskiej

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
60.000.000 euro.
Wysokość wsparcia:
1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: maks. 200.000 euro, maks. 80%.
2. Projekty współpracy na średnią skalę: maks. 1.000.000 euro, maks. 70%.
3. Projekty współpracy na większą skalę: maks. 2.000.000 euro, maks. 60%.
Wkład własny:
20-40%.
Czas trwania projektu:
maks. 48 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: min. 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów.
2. Projekty współpracy na średnią skalę: min. 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów.
3. Projekty współpracy na większą skalę: min. 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów.
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego.
Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów:
1. Transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego.
2. Innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami
Projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:
1. Publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności w rozwój fizyczny i cyfrowy.
2. Włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy.
3. Zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania.
4. Nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji.
5. Wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym.
6. Priorytety sektorowe: wspieranie działań związanych z budowaniem potencjału – takich jak szkolenia, tworzenie sieci kontaktów lub działania związane z dostępem do rynku. Projekty powinny spełniać następujące szczegółowe cele sektorowe:
dla sektora książki: wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie sprzedaży praw do tłumaczeń lub adaptacji w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich, w szczególności dzieł napisanych w rzadziej używanych językach europejskich;
dla sektora muzycznego: wzmocnienie potencjału profesjonalistów z sektora muzyki w zakresie – tworzenia, promocji i dystrybucji muzyki, uwzględniając nowe trendy cyfrowe, prawne i techniczne wynikające z innowacji rynkowych i nowych modeli biznesowych; transgraniczny obieg europejskich dzieł muzycznych i eksport muzyki poza granice UE;
dla sektora architektury: wzmocnienie zdolności europejskich architektów w zakresie: komunikacji i współtworzenia z obywatelami i odpowiednimi interesariuszami w procesach projektowania, planowania i budowy; realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności zasad Nowego Europejskiego Bauhausu w ich praktykach;
umiędzynarodowienia kariery w Europie i poza nią;
dla sektora dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie potencjału specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego w zakresie: zaangażowania w interpretację, komunikację i prezentację dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania relacji z publicznością, biorąc pod uwagę rozwijające się technologiczne i metody cyfrowe; digitalizacji materiałów dziedzictwa kulturowego, miejsc i budynków historycznych, w tym wykorzystanie technologii 3D i sztucznej inteligencji; zarządzania ryzykiem dla dziedzictwa kulturowego – z naciskiem na zapobieganie i gotowość na ryzyko związane z naturalnymi i nienaturalnymi zagrożeniami, w tym przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu;
dla sektora mody i designu: wzmocnienie profesjonalistów z zakresu mody i projektowania, promocja i dystrybucja artystyczna, wsparcie sektora w zakresie nowych technologii cyfrowych (m.in. wykorzystanie 3D i technologie AI), i techniczne trendy wynikające z innowacji na rynku i nowych modeli biznesowych;  wdrażanie zasad spójnych z Europejskim Zielonym Ładem i Nowym Europejskim Bauhausem; wspieranie międzynarodowej kariery profesjonalistów;
 – dla sektora zrównoważonej turystyki kulturowej: wzmocnienie zdolności specjalistów w zakresie zrównoważonej turystyki kulturowej (działalność szkoleniowa, wychowawcza) i świadomości zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych; opracowanie wskaźników (nośność, dostęp, efektywność energetyczna, odpowiedzialne postępowanie z odpadami), narzędzi oceny i ewidencji danych jakościowych i ilościowych; wspieranie transformacji cyfrowej w celu wykorzystania ekonomicznego wpływu zrównoważonej turystyki kulturowej (w tym wykorzystanie 3D i AI technologie).
Kluczowe jest uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu, takich jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Opis:
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza EACEA.
Biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce prowadzi Creative Europe Desk Polska.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.
Termin składania wniosków: 
23 lutego 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:
Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa, Polska
T: 22 44 76 180
email:

Temat: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Wysokość wsparcia: 1. Projekty współpracy na mniejszą skalę: maks. 200.000 euro, maks. 80%. 2. Projekty współpracy na średnią skalę: maks. 1.000.000 euro, maks. 70%. 3. Projekty współpracy na większą skalę: maks. 2.000.000 euro, maks. 60%.
Budżet programu: 60.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze