NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Kibice Razem

3.600.000 zł.
wsparcie kulturalnego kibicowania
Program przewiduje dofinansowanie jednego, ogólnopolskiego projektu, którego celami są: poprawa bezpieczeństwa imprez masowych, zwalczanie negatywnych zachowań a także wspieranie kulturalnego kibicowania oraz pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej. Wnioskodawca musi być organizacją powołaną dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniać co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: 90%.
Wkład własny: 10%. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% całkowitego kosztu projektu.
Czas trwania projektu: 3 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Niepubliczne szkoły wyższe.
Wnioskodawca musi być organizacją powołaną dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniać co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekt ogólnokrajowy, którego celem jest łącznie:
– poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
– zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
– wspieranie kulturalnego kibicowania,
– wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej.
Beneficjent będzie realizował powyższe cele poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców.
W ramach naboru zostanie dofinansowany jeden projekt.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Pełna nazwa programu to: „Program Ministra Sportu KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”.
Priorytetowo traktowane są oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:
– stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań;
– powołanie koordynatora centralnego i lokalnych koordynatorów Programu przez beneficjenta otwartego konkursu ofert,
– inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców);
– prowadzenie istniejącego portalu internetowego dla kibiców (www.kibice-razem.pl);
– zachęcanie fanów (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe);
– wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej;
– koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji;
– inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców;
– wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej oraz kulturalnego i bezpiecznego dopingu;
– integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu;
– podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy);
– tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym zajęć pedagogicznych, profilaktycznych i budujących kapitał społeczny kibiców, np. dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, profilaktyki agresji i przemocy;
– wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe), stanowiących alternatywę do aktów wandalizmu, w tym np.: pozyskiwania miejsc i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na malowanie graffiti w przestrzeni miejskiej, prezentację opraw meczowych;
– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kibiców niepełnosprawnych oraz przygotowanie oferty dla kibiców niepełnosprawnych (reintegracja społeczna poprzez sport i udział w imprezach sportowych);
– moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez samych kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania);
– prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (turniejów sportowych, lekcji kulturalnego dopingowania, zajęć informacyjnych nt. lokalnych drużyn sportowych) we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, ośrodkami wychowawczymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i klubami sportowymi;
– zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz innych prospołecznych inicjatyw;
– wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej przy udziale partnerów ze strony urzędów miast, klubów sportowych, mediów, prezentujących pozytywną działalność fanów sportu;
– prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców;
– zachęcanie stowarzyszeń kibiców do udziału w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach mających na celu integrację podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zgłaszania inicjatyw i pomysłów na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy podczas meczów piłkarskich;
– prowadzenie działalności promocyjnej i publicystycznej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu: promowania Programu KIBICE RAZEM i lokalnych ośrodków dla kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce, a także w celu prezentacji inicjatyw kibiców na rzecz np. poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce;
– realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.
Koordynator centralny programu jest zobowiązany do organizacji co roku kolejnej edycji Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego KIBICE RAZEM.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
27 stycznia 2022
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2019-rok/2455,Program-KIBICE-RAZEM-na-2019-r.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu
Biuro Ministra
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
bm@msport.gov.pl

Ważne wsparcie kulturalnego kibicowania
Wysokość wsparcia 90%.
Budżet programu 3.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}