BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE

Urbact III

12.000.000 euro.
współpraca miast i aglomeracji w UE
Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie rozwoju polityk miejskich. Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Obszar programu URBACT III obejmuje: 28 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85% a całkowita wartość projektu nie może przekraczać 600.000 euro.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 12.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%, całkowita wartość projektu nie może przekraczać 600.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: 30 miesięcy:
– faza I: rozwój sieci = 6 miesięcy.
– faza II: wdrażanie działań sieci = 24 miesiące.
Partner zagraniczny TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Program definiuje 2 rodzaje partnerów: głównych beneficjentów (partnerów miejskich) i innych beneficjentów (partnerzy spoza miasta).
W ramach programu termin “miasto” odnosi się do władz lokalnych, reprezentujących:
– miasta i gminy,
– wewnątrzmiejskie szczeble administracji, takie jak dzielnice i dzielnice miejskie, w przypadku gdy są reprezentowane przez instytucję polityczno-administracyjną mającą kompetencje do tworzenia polityk i wdrażania,
– organy metropolitalne i zorganizowane aglomeracje w przypadkach, w których są reprezentowane przez instytucję polityczno-administracyjną, która przekazała kompetencje w zakresie kształtowania polityki i wdrażania w obszarze polityki objętym siecią URBACT.
Oprócz partnerów miejskich sieci transferowe mogą również obejmować ograniczoną liczbę innych beneficjentów (partnerzy spoza miasta). W przypadku „Sieci transferu” dopuszczalne są również lokalne agencje zdefiniowane jako organizacje publiczne lub półpubliczne utworzone przez miasto, w pełni lub w pełni posiadane przez miasto, odpowiedzialne za projektowanie i wdrażanie konkretnych polityk (rozwój gospodarczy, dostawa energii, usługi zdrowotne, transport itp.).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy międzynarodowej w dziedzinie rozwoju polityk miejskich.
Zakres tematyczny programu URBACT III obejmuje następujące cele tematyczne:
1. Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji (TO1).
2. Zwiększenie dostępu do wykorzystania oraz jakości ICT (TO2).
3. Wzrost konkurencyjności MŚP (TO3).
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (TO4).
5. Promocja adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania i zarządzania ryzykiem (TO5).
6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami (TO6).
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w kluczowych infrastrukturach sieciowych (TO7).
8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników (TO8).
9. Promowanie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (TO9).
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (TO10).
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Obszar programu URBACT III obejmuje:
– 28 państw członkowskich UE,
– Norwegię,
– Szwajcarię.
Nie ma ograniczeń co do wielkości mieszkańców miast, które chcą uczestniczyć w działaniach URBACT.
W fazie drugiej wdrażania projektu musi uczestniczyć od 5 do 8 partnerów z różnych państw uczestniczących w programie.
Termin składania wniosków:
17 kwietnia 2019
(„Sieci Planowanych Działań” – „Action-Planning Networks”)
Źródło / Więcej informacji:  
http://urbact.eu/ostatni-nab%C3%B3r-do-sieci-planowania-dzia%C5%82a%C5%84-w-urbact-iii-ju%C5%BC-otwarty
http://urbact.eu/urbact-polska
http://urbact.eu/open-calls-networks
Kontakt:  
aldo.vargas@zmp.poznan.pl

Ważne współpraca miast i aglomeracji w UE
Wysokość wsparcia maks. 85%, całkowita wartość projektu nie może przekraczać 600.000 euro.
Budżet programu 12.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja