POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych

dofinansowanie współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia dorosłych
Program finansuje międzynarodowe projekty realizowane z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Dofinansowanie można uzyskać na 2 typy projektów:
– projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń,
– projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 12 – 36 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje.
2. Samorządy.
3. Instytucje kulturalne, biblioteki, muzea.
4. Placówki edukacyjne każdego typu.
5. Uczelnie.
6. Instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego.
7. Przedsiębiorstwa.
8. Izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe.
9. Instytuty badawcze.
10. Organizacje młodzieżowe.
11. Grupy nieformalne.
W skład partnerstwa strategicznego muszą wchodzić minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Międzynarodowe projekty realizowane z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.
Dofinansowanie można uzyskać na 2 typy projektów:
1. Projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Celem realizacji działań jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.
2. Projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Celem realizacji działań jest opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań.
Realizowane projekty powinny:
– umożliwiać wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze edukacji dorosłych;
– wprowadzać nowe formy kształcenia, programy nauczania, kursy, materiały edukacyjne, programy szkoleniowe, narzędzia i metody profesjonalizacji osób pracujących w edukacji;
– umożliwiać współpracę międzynarodową pomiędzy władzami lokalnymi/regionalnymi w celu wspierania rozwoju systemów kształcenia;
– mieć na celu ułatwienie uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
W ramach partnerstw można również realizować projekty międzysektorowe przewidujące współpracę podmiotów działających w różnych obszarach edukacji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, instytucji kulturalnych i innych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska. W Polsce program wdraża Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Rodzaje dofinansowywanych działań:
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy);
– spotkania międzynarodowe partnerów;
– międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się: krótkie wspólne szkolenia kadry (short-term joint staff training events) – od 3 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży),
– łączona (fizyczna + wirtualna) mobilność dorosłych słuchaczy (blended mobility of learners) – od 5 dni do 2 miesięcy (bez dni podróży);
– dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej (long-term teaching or training assignments) – 2-12 miesięcy.
W przypadku większych projektów z innowacyjnymi produktami (Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji) można również uzyskać wsparcie na:
– opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programów, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej;
– wydarzenia upowszechniające rezultaty Pracy Intelektualnej.
Termin składania wniosków:
21 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/akcja-2/
Kontakt:  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
T: +48 22 46 31 000
kontakt@frse.org.pl

Ważne dofinansowanie współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia dorosłych
Wysokość wsparcia 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja