FIRMY, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

European Cluster Excellence Program

3.600.000 euro.
dofinansowanie klastrów
Program jest przeznaczony dla organizacji klastrowych oraz innych organizacji sieci biznesowych zainteresowanych utworzeniem oraz współpracą w ramach europejskich strategicznych partnerstw klastrowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na wzmocnienie potencjału zarządzania klastrem i współpracę międzynarodową.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.600.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 360.000 euro, do 75% (w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 100% kosztów kwalifikowanych).
Wkład własny: min. 25% (w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 0% kosztów kwalifikowanych).
Czas trwania projektu: 20-24 miesiące.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje klastrowe i inne organizacje sieci biznesowych z państw członkowskich UE lub krajów uczestniczących w programie COSME zainteresowanych utworzeniem oraz współpracą w ramach europejskich strategicznych partnerstw klastrowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie można przeznaczyć na wzmocnienie potencjału zarządzania klastrem i współpracę międzynarodową.
Promowanie są działania dotyczące potrzeb szkoleniowych i biznesowych związanych z łańcuchem wartości, które wymagają od MSP i menedżerów klastrów dostosowania się do pojawiających się trendów, wyzwań i możliwości, w szczególności działania dotyczące:
– wzmacniania doskonałości klastra;
– promowania wymiany doświadczeń między klastrami, aby pomóc organizacjom klastrowym i ich członkom zdobyć niezbędne umiejętności i podjąć działania w celu zbadania i zastosowania nowych rozwiązań.
Europejskie strategiczne partnerstwo w zakresie klastrów powinno przyczynić się w szczególności do:
1. Doskonalenia umiejętności menedżerów klastrów w kierunku usług wsparcia dla MŚP.
2. Wspierania rozwoju wszechstronnej strategii klastrowej dla poszczególnych klastrów, w tym wzmocnionej współpracy międzyregionalnej i rozwoju partnerskiego w ramach unijnych łańcuchów wartości.
3. Organizowanie projektów partnerskich, współpracy, tworzenia sieci i uczenia się oraz projektów współpracy.
4. Wspieranie wdrażania nowego projektu pilotażowego “ClustersXchange”.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Program jest finansowany ze środków programu COSME.
Cel: wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie wymiany doświadczeń i budowanie strategicznego partnerstwa między nimi, w tym poprzez wdrożenie nowego projektu pilotażowego pn. “ClustersXchange”.
Cele szczegółowe:
– wzmocnienie współpracy, tworzenia sieci i wzajemnego uczenia się organizacji klastrowych i ich członków w celu dostosowania usług wsparcia biznesu świadczonych lub kierowanych do MŚP,
– umożliwienie grupom wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i innym innowacyjnym podmiotom skupionym w kastrze znalezienie partnerów o komplementarnych kompetencjach, aby uzyskać dostęp do łańcuchów wartości przekraczających granice krajowe, regionalne i sektorowe.
W ramach naboru wyróżnia się dwa rodzaje działań:
– obowiązkowe (mandatory),
– dodatkowe (optional).
Obowiązkowe to:
– rozwój umiejętności zarządzania klastrem, strategii klastra i uczenie się,
– implementacja pilotażowego schematu “ClusterrXchange”,
– działania informacyjne i podnoszące świadomość.
Działania dodatkowe to:
– rozwój strategii współpracy,
– wdrożenie wspólnych przedsięwzięć, jak np. współpraca B2B lub C2C.
Termin składania wniosków:
4 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55942:european-cluster-excellence-program-dofinansowanie-dla-klastrow-2
Kontakt:  
een@parp.gov.pl

Ważne dofinansowanie klastrów
Wysokość wsparcia maks. 360.000 euro, do 75% (w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 100% kosztów kwalifikowanych). min. 25% (w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 0% kosztów kwalifikowanych).
Budżet programu 3.600.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja