AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Program wyrównywania różnic między regionami

dotacje na rehabilitację niepełnosprawnych
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz (w odniesieniu do niektórych obszarów programu) organizacje pozarządowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
– obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
– obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON;
– obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wkład własny: 40-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
3. Obszar D (likwidacja barier transportowych):
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
6. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
2. Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
3. Likwidacja barier transportowych.
4. Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
5. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
6. Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Cele operacyjne programu:
– zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
– zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
– zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
– zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
– zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
– zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków:
31 października 2019 (obszar E)
Więcej informacji:  
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/

 


Ważne dotacje na rehabilitację niepełnosprawnych
Wysokość wsparcia - obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej; - obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania; - obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON; - obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}