AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Program wyrównywania różnic między regionami

DOTACJE NA REHABILITACJĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz (w odniesieniu do niektórych obszarów programu) organizacje pozarządowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – obszar A, do 165.000 zł.
– obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
– obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
– obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON;
– obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wkład własny: 40-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy.
2. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
3. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
4. Obszar D (likwidacja barier transportowych):
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
5. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
6. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
7. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
2. Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
3. Likwidacja barier transportowych.
4. Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
5. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
6. Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
7. Inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) – inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu).
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Cele operacyjne programu:
– zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
– zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
– zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
– zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
– zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
– zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A jest udzielana w postaci promesy. Warunkiem zawarcia umowy z PFRON jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.
Wnioski o dofinansowanie można składać w Oddziałach terenowych PFRON.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.
W tym terminie wnioskodawca powinien:
– złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
– poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
– przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły (obszar A)
28 lutego 2020 (obszary B,C,D,F,G)
30 listopada 2020 (obszar E)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/ 
programy@pfron.org.pl

 


Ważne DOTACJE NA REHABILITACJĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wysokość wsparcia - obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej; - obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania; - obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON; - obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}