AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZASOBY LUDZKIE

Program wyrównywania różnic między regionami

dotacje na rehabilitację niepełnosprawnych
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz (w odniesieniu do niektórych obszarów programu) organizacje pozarządowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
– obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
– obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
– obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON;
– obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wkład własny: 40-80%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.
3. Obszar D (likwidacja barier transportowych):
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.
5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
6. Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
2. Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
3. Likwidacja barier transportowych.
4. Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
5. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
6. Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel: wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Cele operacyjne programu:
– zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
– zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
– zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
– zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
– zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
– zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Termin składania wniosków:
28 lutego 2019 (obszary B, C, D, F i G)
31 października 2019 (obszar E)
Więcej informacji:  
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/
Kontakt:  
https://www.pfron.org.pl/kontakt/

 


Ważne dotacje na rehabilitację niepełnosprawnych
Wysokość wsparcia - obszar B, 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu; - obszar D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej; - obszar E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania; - obszar F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi wdanym roku przez Zarząd PFRON; - obszar G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja